реферат Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

Київський Державний Торговельно-Економічний Университет               Доповідь на тему:      "Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу"                          Студентки 2 курсу 1 групи                 Київ 1999
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, КЛАСИФІКАЦІЯ
  Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів та країни в цілому
значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій.
  Термін "інвестиції" означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці
інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого  його
збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення.

 За фінансовим визначенням, ІНВЕСТИЦІЇ - це всі види активів (коштів), що
вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне
визначення інвестицій можна сформулювати таким чином:
інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне
переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим  зміни
оборотного капіталу, оскільки  зміни  у  товарно-матеріальних  запасах
здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.
  Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних
формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за
різними ознаками.
  1. За об'єктами вкладень виділяються реальні та фінансові інвестиції.

 Під РЕАЛЬНИМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи -
як матеріальні, так і нематеріальні (Іноді вкладення коштів у нематеріальні
активи, пов'язані з науково-технічним прогресом,  характеризуються  як
інноваційні Інвестиції).

 Під ФІНАНСОВИМИ Інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові
активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у
цінні папери.

  2. За характером участі в інвестуванні виділяються прямі та непрямі
інвестиції.

 Під ПРЯМИМИ інвестиціями розуміється безпосереднє вкладення  коштів
Інвестором в об'єкти Інвестування.

 Під НЕПРЯМИМИ Інвестиціями розуміється інвестування,  опосередковане
іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).

  3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові
інвестиції.

 Під КОРОТКОСТРОКОВИМИ інвестиціями розуміють звичайно вкладення капіталу
на період, не більше одного року.

 Під ДОВГОСТРОКОВИМИ інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період
більше одного року.
  У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції
деталізуються таким чином:
а) до 2 років;б) від 2 до 3 років;в) від 3 до 5 років;г) понад 5 років.
  4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні
(акціонерні), державні, іноземні та спільні.
  5. За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині країни та за
кордоном.

Під ВНУТРІШНІМИ інвестиціями розуміють  вкладення  коштів  у  об'єкти
інвестування, розміщені в межах даної країни.
 Під інвестиціями ЗА КОРДОНОМ (іноземні Інвестиції) розуміють вкладення
коштів у об'єкти Інвестування, розміщені за межами даної країни.

  Під інвестиціями звичайно розуміються довгострокові вкладення капіталу в
підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в
соціальні програми, в  охорону  навколишнього  середовища.  Інвестиції