/ /

Strahovanie zizni

Latvijas Universit?te
            Ekonomikas un vad?bas fakult?te
               Finansu instit?ts                 Kursa darbs


            studiju kurs?: Apdro?in??ana          Dz?v?bas apdro?in??anas raksturojums.                 R?ga 2000  Saturs  Ievads
1. Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts
2. Dz?v?bas apdro?in??anas veidi
1. Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana
1. Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves gad?jum?

2. B?rnu apdro?in??ana laul?bai
3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana
        2.3.1.  Rentes apdro?in??anas noteikumi
4. Pensijas apdro?in??ana
3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas apdro?in??anas
 piedav?jumi
1. Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas apdro?in??ana
1. Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai . Uzkr?jo?? programma 5+5
2. Uzkr?jo?? dz?ves programma Klasika 
3. Uzkr?jo?? dz?ves programma M?r?a ieguld?jums 
4. Programma Garants
5. Par darba dev?ja l?dzek?iem
2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana
1. Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu
2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana
3. Saist?to dz?v?bu apdro?in??ana

  Secin?jumi un priek?likumi


  Izmantotas literat?ras saraksts  Ievads  Ar 1998.gada 1.septembri valst? st?jies sp?k? Latvijas Republikas
 likums Par apdro?in??anas l?gumu un Apdro?in??anas sabiedr?bu un to
 uzraudz?bas likums. Min?tie likumi un saska?? ar ?iem likumiem pie?emti
 Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas tirgus t?l?ku att?st?bu
 un sak?rto?anu,  k?  ar?  preciz?s  apdro?in??anas  sabiedr?bu  un
 apdro?in??anas ??m?ju savstarp?j?s attiec?bas. Apdro?in??anas bizness
 atkar?gs no sabiedr?bas  maks?tsp?jas  l?me?a  un  no  uztic??an?s
 apdro?in??anas sabiedr?b?m. Atsevi??u firmu  neveiksm?g?  finansi?l?
 darb?ba , negat?vi iespaidoja apdro?in??anas sf?ras att?st?bu. Un tom?r,
 apdro?in??anas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomik? un tas
 att?st?s ?oti strauji. Apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir audzis, k? ar?
 audzis ir nosl?gto l?gumu skaits. L?dz ?im apdro?in??anas firm?m Latvij?
 bija sam?r? neizdev?gs bizness, cilv?ks vair?k nodarboj?s ar ikdieni??iem
 eksistences jaut?jumiem un t? ?pa?i nedom?ja, ka ar vi?u kas slikts
 var?tu notikt. Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta
 ien?kuma un komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c
 iesp?jas ilg?k lai b?tu dro?iem par savu n?kotni. Dz?v?bas apdro?in??ana
 var ?aut ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzkr?jumu un ?aus ar? p?c
 akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes l?meni.
  Apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?to pakalpojumu kl?sts aug no gada uz
 gadu un klientiem tiek pied?v?tas visda??d?k?s iesp?jas, visda??d?kaj?s
 jom?s.
  Kursa darba m?r?is ir izp?t?t, k?das dz?v?bas apdro?in??anas iesp?jas
 sabiedr?bai pied?v? apdro?in??anas tirgus, un k?da var b?t  dz?v?bas
 apdro?in??anas noz?me cilv?ka dz?v?.
  Lai sasniegtu izvirz?to m?r?i, autors  ir  izvirz?jis  sekojo?us
 uzdevumus:
1) Pamatojoties uz pieejamo literat?ru izp?t?t dz?v?bas  apdro?in??anas
 noz?mi;
2) Izp?t?t da?u apdro?in??anas sabiedr?bu Latvij? pied?v?t?s dz?v?bas
 apdro?in??anas iesp?jas gan juridisk?m, gan fizisk?m person?m;
3) Izstr?d?t secin?jumus un priek?likumus.  1. Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts .

  Br?vpr?t?g? dz?v?bas apdro?in??ana balst?s uz  abu pu?u br?vpr?t?go
 piekr??anu. Apdro?in??anas sabiedr?ba izstr?d? apdro?in??anas noteikumus
 un nosac?jumus, kuri tiek pied?v?ti  apdro?in??anas ??m?jam : tiek
 ieviesti atbilsto?i ierobe?ojumi un iz??mumi apdro?in??anas  l?gumu
 nosl?g?anai ;  apdro?in??anas  termi?i  tiek  stingri  noteikti  ;
 apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas ; apdro?in??anas
 summu un naudas summas sa?em?anas nosac?jumus noteic nosl?dzot l?gumu
 ar abu pu?u  vieno?anos .
  Tradicion?li , dz?v?bas apdro?in??ana ir saist?ta ar s?kojo?iem riskiem
 :
- apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in?ta )n?ves gad?jums;
- pagaidu un past?v?gs darba sp?jas zaud?jums ;
- darb?bas beig?ana , iz?jot (vecuma) pensij? ;
- apdro?in??anas ??m?ja nodz?vo?ana l?dz apdro?in??anas l?guma  termi?a
 beig?m vai l?dz notektajam l?guma vecumam .
   ?o risku iesp?jam?ba dz?v? veicina atbilsto?o apdro?in??anas veidu
 att?st?bu . Piem?ram , tiek veikti sekojo?i apdro?in??anas veidi :
- jaukta dz?v?bas apdro?in??ana- visizplat?ts apdro?in??anas veids, tap?c
 , ka pie nodz?vo?anas l?dz apdro?in??anas l?guma termi?a beig?m riskam
 var pievienot ar? citus riskus , saist?tus ar dz?v?bu , vesel?bu ,
 apdro?in??anas ??m?ja darba sp?ju ;
- b?rnu apdro?in??ana pal?dz nodro?in?t b?rna inter?ses ( apdro?in?tas
 personas) , kam par labu tiek nosl?gts apdro?in??anas  l?gums  ,
 apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ;
- pensiju apdro?in??ana  tiek veikta pusm??as vecuma person?m , lai
 nodro?in?t vi?us ar papildien?kumiem , vi?iem iz?jot pensij? .
- ren?u apdro?in??ana - tiek veikta papildienakumu sa?em?anai noteikt?jos
 termi?os vai pozhiznenno , ar rentes izmaksu uz uzkr?to summu ;
- apdro?in??ana n?ves gad?jumam  garant? noteiktas summas  izmaksu
 apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ;
   2. Dz?v?bas apdro?in??anas veidi .

  2.1. Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana

  Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana ir viens no personas apdro?in??anas
 pamatveidiem . Individu?l? dz?v?bas apdro?in??ana nodro?ina pilso?u
 mantiskas intereses apdro?in??anas aizst?v??ana apdro?in??anas gad?jumam
 iest?joties . Apdro?in??anas l?gumi tiek sl?gti ar deesposobnimi fizisk?m
 person?m .Tom?r , apdro?in??anas sabiedr?bai ir  ties?bas  ieviest
 ierobe?ojumus ,piem. , inval?diem , k?  ar? ieviest  vecuma robe?as,
 piem., apdro?in?tais nevar b?t jaun?ks par 16 un vec?ks par 70 gadiem
 .Tada veida ierobe?ojumi ?auj iev?rojami samazin?t n?ves gad?juma riska
 pak?pi , tas noz?me , samazin?t apdro?in??anas pr?mijas apjomu .Tom?r var
 b?t pie?auti iz??mumi . ??j? gad?jum? l?gums tiek sl?gts ar ?pa?iem
 nosac?jumiem  ar palielin?tiem ( sal?dzinajum? ar sp?k? eso?iem )
 tar?fiem .Bez individu?las pielieto ar? kolekt?vu dz?ves apdro?in??anu
 .Kolekt?vas dz?v?bas apdro?in??anas l?gums tiek sl?gts ar juridisk?m
 person?m ( ar uz??mumiem , iest?d?m , sabiedr?b?m utt.) par labu
 kolekt?va darbiniekiem , kuri ir apdro?in?tie .Kad nosl?dz kolekt?vas
 dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu , ar? t?da gad?jum? tiek ieviesti  vecuma
 un apdro?inato  personu kategoriju  ierobe?ojumi  .  Apdro?in??anas
 sabiedr?ba ?em v?r? , k?das profesijas darbinieki b?s apdro?in?ti , vi?u
 darba apst?k?us , vecuma ierobe?ojumus pa  apdro?in?to personu grup?m
 utt. T?da veida inform?cija ?auj apdro?in??anas sabiedr?bai nov?rt?t
 faktisku riska pak?pi  un  noteikt apdro?in??anas pr?mijas lielumu
 .Kolekt?vas dz?v?bas apdro?in??anas ?patn?ba ir t?da , ka  pr?mijas
 lielums var b?t noteikts vid?jais visiem darbiniekiem vai ar?  pa
 ats?vi???m darbinieku grup?m .
  Lai nosl?gtu jaukt?s dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu apdro?in??anas
 ??m?js
  ( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu , kur? tiek
 nor?d?ta  visa  nepiecie?am?  inform?cija  ,  kas  ?auj  noteikt
 apdro?in??anas pr?mijas lielumu un  apdro?in??anas ??m?jam  piem?rotus
 apdro?in??anas noteikumus . Apdro?in??anas ??m?js ir atbild?gs par
 iesniegtas inform?cijas paties?bu .
  L?gums var b?t sl?gts ar? p?c  apdro?in??anas  ??m?ja  mutiska
 iesnieguma . T?da gad?jum? inform?cija , kas tiek  nor?d?ta polis? (
 l?gum?) tiek uzskat?ta par patiesu , t?p?c ka apdro?in??anas ??m?js  ,
 parakstot polisi ar? ir atbild?gs  par  ?o inform?ciju . Nosl?dzot
 l?gumu par kolektivas dz?v?bas apdro?in??anu apdro?in??anas ??m?jam
 j?iesniedz ne tikai iesniegumu , bet ar?  apdro?in?to personu sarakstus
 , kur tiek nor?d?ti uzv?rdi , v?rdi , vecums utt. Iesniegums , k? ar?
 augst?k min?ti dokumenti , parasti  tiek uzskat?ti par  nepiecie?amu
 l?guma da?u .
  Apdro?in??anas sabiedr?ba var piepras?t ar? citus dokumentus , piem .,
 medicinas izmekl??anas rezult?tus vai anketes par vesel?bas stavok?i .
  Individu?las dz?v?bas apdro?in??anas gad?jum? apdro?in??anas ??m?js un
 apdro?in?tais parasti ir viena un t? pati persona . B?rnu apdro?in??anas
 gad?jum? apdro?in?tais ir b?rns , bet apdro?in??anas ??m?js -  parasti
 ir vec?ki vai b?rna radinieki . Kad tiek nosl?gts l?gums, apdro?in?t?jam
  j?paskaidro apdro?in??anas ??m?jam , k?di gad?jumi ir un k?di nav
 apdro?in??anas gad?jumi . Piem?ram , par apdro?in??anas gad?jumu ar
 liguma noteik?anu var b?t pie??mti ne tikai n?ves vai nelaimes gad?jums
 vai apdro?in??anas ??m?ja slim?ba  apdro?in??anas l?gum? noteiktaj?
 termi?a laik? , bet ar? apdro?in??anas ??m?ja ( apdro?in?ta ) n?ves
 gad?jums gada laik? p?c apdro?in??anas termi?a beigam, ja n?ves c?lonis
 bija nelaimes gad?jums ( slim?ba ) , kas bija  noticis apdro?in??anas
 termi?a period? .
  Bez tam , apdro?in?t?jam ir skaidri j?noteikt apst?k?u saraksts , pie
 kuriem  notiku?ais  gad?jums neizrais?s  ar  sevi  apdro?in??anas
 nodro?in?juma izmaksu .
  Pie t?diem apst?k?iem parasti attiecas :
- apdro?in?tas personas n?ve , kas bija izrais?ta izdarot vi?am noziegumu ;
- apdro?in?tas personas n?ve , kas iest?jas vadot automa??nu alkogolisk? ,
 narkotisk? vai toksisk? noreibuma st?vokl?, k? ar?  vad?bu nodo?ana
 citai personai , kura ir analo?isk? st?vok?? ;
- apdro?in?tas personas n?ve , kas ir  pa?n?v?bas me?in?juma rezult?ts .
  Apdro?in??anas sabiedr?ba var papildin?t ?o sarakstu p?c sava uzsk?ta
 un to j?nor?da apdro?in??anas l?gum? .
  Nosl?dzot  dz?v?bas  apdro?in??anas  l?gumu  apdro?in?t?js  un
 apdro?in??anas ??m?js  noteic  apdro?in??anas  summas  lielumu  p?c
 savstarp?jas vieno?anos . Apdro?in?t?js noteic minim?lu apdro?in??anas
 summu , zem?k par to l?gums vairs nevar b?t sl?gts; pr?t?ja gad?jum? ,
 apdro?in??anas sabiedr?bas izdevumi , veicot un apkalpojot ?o l?gumu, b?s
 daudz liel?ki nek? to var pie?aut .
  Apdro?in??anas summa parasti tiek noteikta vien?da visiem riskiem , bet
 var ar?  at??irties . Apdro?in??anas termi?u noteic ar abu  pu?u
 vieno?anos , bet tas nevar but maz?ks par 1 gadu .
  Apdro?in??anas pr?mija , kas j?maksa apdro?in??anas ??m?js , tiek
 apr??in?ta uz tar?fu likmes pamata , kur tiek ?emti v?r? apdro?in??anas
 ??m?ja
  ( apdro?in?ta ) vecums , apdro?in??anas termi?? un iemaksu bie?ums .
 Iemaksu bie?ums tiek noteikts p?c apdro?in??anas ??m?ja v?l??an?s :
 vienlaikus vai k?tru m?nesi, ceturksni , pusgadu , gadu ;  ( ar
 p?rskat?jumiem vai skaidr? naud? ) .
  Kad tiek apr??in?ts apdro?in??anas summas lielums apdro?in??anai  uz
 nodz?vo?anu l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m , tad apdro?in?t?js
 noteic ien?kuma normu iemaks?t?m apdro?in??anas pr?mij?m . Tas noz?me ,
 ka apdro?in??anas summa var iev?rojami p?rsniegt iemaksu summu , t?p?c
 ka  apdro?in?t?jam j?invest? sa??mtas no  apdro?in??anas  ??m?jiem
 l?dzek?us v?rtspap?ros , nekust?m? ?pa?um? val?tas v?rt?b?s utt ., un
 t?d?j?di palielin?t apdro?in??anas rezerves lielumu  un  atbilsto?u
 ien?kuma da?u .
  Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri . Latvijas
 apdro?in??anas sabiedr?b?s ar? str?d? aktu?ri , kuri seko  tirgus
 situ?cij?m un cenu izmai??m .
  Apdro?in??anas termi?a laik? l?gums var b?t p?rtraukts  apdro?in??anas
 ??m?ja (apdro?in?ta ) n?ves gad?jum? , apdro?in??anas nodro?in?juma
 izmaksas gad?jum? apdro?in??anas summas  apm?r?  ,  k?  ar?  p?c
 apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas .
  Apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?ana ( lai gan apdro?in??anas gadijums
 nav noticis) p?c apdro?in?t?ja iniciat?vas var notikt , piem., ja ir
 zaud?ta uztic?ba pret apdro?in??anas ??m?ju , kad sniedzama inform?cija
 modina nopietnas ba?as vai neuztic?bu . ??j? gad?jum? apdro?in??anas
 ??m?js sa?ems apdro?in??anas rezerves summu , kas bija izveidota ar m?r?i
 apdro?in?t?jam izpild?t pien?kumu  izdar?t  apdro?in??anas  izmaksu
 apdro?in??anas l?gum? noteiktas summas apm?r? .
  Gad?jum? , kad l?gums ir p?rtraukts p?c apdro?in?t?ja iniciat?vas ,
 t?pec ka apdro?in??anas ??m?js  ir p?rk?pis apdro?in??anas  l?guma
 pras?bas , tad no apr??in?tas izmaksu summas tiek at??mta sodas nauda
 , ja t?da forma tiek pie??mta l?gum? .
  Apdro?in??anas  l?guma  p?rtrauk?anai  p?c  apdro?in??anas  ??m?ja
 iniciat?vas var b?t da??di iem?sli ( objekt?v? vai subjekt?v? rakstura ).
 ??j? gad?jum? apdro?in?t?js parasti izmaksa izmaksas summu apdro?in??anas
 ??m?jam .
  Vienlaikus ir iesp?ja , ka viens no ilgtermi?a dz?v?bas apdro?in??anas
 l?guma uz nodz?vo?anu noteikumiem b?s t?ds , ka ir noteikts periods ,
 kur? laik? apdro?in??anas ??m?js nevar piepras?t  l?dztermi?a l?guma
 p?rtrauk?anu , ja apdro?in?t?js izpilda visus apdro?in??anas l?guma
 noteikumus .

  Ja iest?jas apdro?in??anas gad?jums izmaksas tiek veiktas t?da k?rt?b?
 un apm?r? , k?das atbilst pie?emtajiem apdro?in??anas riskiem .Piem .,
 pie apdro?inatas personas  nodz?vo?anas  l?dz apdro?in??anas termi?a
 beig?m , apdro?in?t?js izmaksa apdro?in??anas summu , kura ir nor?d?ta
 apdro?in??anas polis? .  2.1.1. Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves
 gad?jum? .   Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs  apdro?in?tas personas n?ves
 gad?jum? var but atkar?gs no n?ves c?lo?a un  no apdro?in??anas tar?fu
 apr??in??anas vari?nta , piem . :

  Ja n?ve iest?jas sl?m?bas rezult?t? , tiek izmaks?ta apdro?in??anas
 summa , nor?d?ta l?gum? un ar?  iemaks?ta summa ar ien?kuma normas
 iev?ro?anu . Tas ir saist?ts ar to , ka uz  n?ves risku noteikts
 patst?v?gs tar?fs , bet uz   nenotiku?o  nodz?vo?anas risku tiek
 veikta iemaksu atdo?ana ;
  Ja n?ve iest?jas nelaimes gad?juma rezult?t? , izmaksot apdro?in??anas
 summu tiek ?emti v?r? agr?k veiktas apdro?in??anas izmaksas , saist?tas
 ar traum?m , t? k? tar?f? nelaimes gad?jumu apdro?in??anai iek?auts ar?
  naves risks nelaimes gad?juma rezult?t? ;
  Ja n?ve iest?jas neapdro?in??anas gad?juma rezult?t? , tad labumg?v?jam
 ( mantiniekam ) tiek atdotas  apdro?in??anas iemaksas ar  atbilsto?iem
 ien?kuma normas da??m .

  2.2 . B?rnu apdro?in??ana laul?bai .

  B?rnu apdro?in??ana laul?bai ir viens no dz?v?bas apdro?in??anas
 veidiem .
  Neskatoties uz to , ka apdro?in??ana laul?bai attiecas uz dz?v?bas
 apdro?in??anu, tas  noteikumi  at???r?s no tradicion?laj?m  jauktas
 dz?v?bas apdro?in??anas un b?rnu apdro?in??anas .
  Pirm? ?patn?ba ir t?da , ka ir garant?ta apdro?in??anas nodro?in?juma
 izmaksa apdro?in?tai personai laul?bai , ar? t?da gad?juma ,  ja
 apdro?in??anas l?guma termi?a period? apdro?in??anas  iemaksas  b?s
 p?rtrauktas saist?b? ar apdro?in??anas ??m?ja n?vi . T?p?c , ??j?
 apdro?in??anas veid? visieinteres?ti ir vecm?tes un vect?vi , kurus
 ?pa?i apmierina apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa  mazmeitai vai
 mazd?lam iest?joties laul?b? , ar? tad , ja apdro?in??anas ??m?js
 nenodz?vos  l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m un neiemaks?s visas
 l?gum? paredz?tas iemaksas piln? apm?r? .
  Apdro?in??anai laul?bai ir v?l viena ?patn?ba  .  Apdro?in??anas
 nodro?in??ana tiek izmaks?ta apdro?in?tai personai  p?c apdro?in??anas
 termi?a beig?m , iest?joties re?istr?t? laul?b? .Apdro?in?t?ja atbild?ba
 beidzas ar b?rna pilngad?bas sasnieg?anu , bet izmaksa tiek veikta tikai
 p?c noteikta laika perioda .No apdro?in??anas l?guma termi?a beig?m un
 l?dz apdro?in??anas nodro?inajuma  izmaksas  momentam  ,iestajoties
 apdro?in?tai personai laul?b? ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ),
 l?gums darbojas piln? apm?r? attiec?b? uz citiem riskiem , kuri ir
 iek?auti apdro?in?t?ja atbild?bas sarakst? . Bez t?m , par nor?d?to
 uzgaides periodu ,izmaksas apdro?in??anas summas apm?rs palielin?s uz
 papildu procentu ien?kumu , kas ir ??mts v?r? tar?fu likmes struktur? .
  T? pat , k? jauktas dz?v?bas  un b?rnu apdro?in??anas gad?jum?  ,
 apdro?in??anas l?gum? laul?bai var b?t paredz?ta apdro?in??anas izmaksa
 , ja notiek apdro?in?tas personas vesel?bas zaud?jums nelaimes gad?juma
 rezult?t?.
  Apdro?in?t?ji ir b?rna vec?ki , vecvec?ki , radinieki  vecum? no 18
 l?dz 80 gadiem , kuri nosl?dza l?gumu b?rnu lab? (apdro?in?tie). B?rni
 var b?t apdro?in?ti no dzim?anas br??a, bet ne vair?k , k? uz termi?u ,
 kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdro?in??anas l?guma termi?a beigas
 momentu .
  Viena b?rna lab? var but sl?gti vair?ki apdro?in??anas l?gumi . L?gumus
 nesliedz ar I grupas inval?diem .
  Par apdro?in??anas gad?jumiem p?c l?guma tiek uzskat?ti : apdro?in?ta
 b?rna nodz?vo?ana l?dz  apdro?in??anas termi?a beig?m un  noteikta
 notikuma iest??anos ( re?istr?ta laul?ba vai 21 gada vecuma  sasnieg?ana
 ).
  Ar noteikta notikuma iest??anos tiek izmaks?ta apdro?in??anas summa ,
 kas paredz?ta l?kum? . Apdro?in??anas ??m?ji un apdro?in?tie p?c l?guma 
 ir da??di cilv?ki , t?p?c tiek paredz?tas ar? da??das apdro?in??anas
 izmaksas apdro?in?ta vai apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? .
  Visbie??k apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? apdro?in??anas l?guma
 darb?bas period? apdro?in??anas l?gums turpina darboties bez tal?k?m
 iemaks?m un ?auj apdro?in?tai personai sa?emt pilnu apdro?in??anas summu
 iest?joties laul?b? . Bet  ja  apdro?in??anas ??m?ja n?ve notika
 noteiktaj? l?guma darb?bas laika period? , piem ., pirm?jos 6 m?ne?os p?c
 onkolo?iskas, sirdsvad?bu slim?bas vai saist?b? ar automa??nas vad??anu
  alkogolisk? , narkotisk? vai toksisk? noreibuma st?vokl? , apdro?in?tai
 personai tiek izmaks?ta da?a no apdro?in??anas iemaks?m .
  Apdro?in?tas personas n?ves gad?jum? apdro?in??anas l?guma darb?bas
 laik? , apdro?in??anas l?gums tiek p?rtraukts un apdro?in??anas ??m?jam
 tiek atdotas visas iemaksas .
  P?c apdro?in??anas l?guma laul?bai noteikumiem par apdro?in??anas
 gad?jumiem var b?t pie?emti notikumi , kas tiek saist?ti ar apdro?in?tas
 personas vesel?bas zaud??anu , un t?da  gad?jum?  tiek  paredz?ta
 apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa  da??d?s form?s  pie  pagaidu
 darbasp?jas zaud?juma : pabalsti , apr??in?ti saist?b?  ar darbasp?jas
 zaud?juma pak?pi vai ikdienas pabalsti procentos no apdro?in??anas summas
 par k?tru ?rst??anas dienu .
  Apdro?in??anas summas apm?rs p?c l?guma parasti noteikts p?c abu pu?u
 vieno?anos. Apdro?in??anas pr?mijas apm?rs, kuru j?izmaksa , ir atkar?gs
 no apdro?in??anas ??m?ja un apdro?in?tas personas vecuma , apdro?in??anas
 summas , apdro?in??anas termi?a un citiem l?guma noteikumiem .
  Apdro?in??anas pr?mija apdro?in??an? laul?bai , t? pat k? dz?v?bas
 apdro?in??an? ,var b?t iemaks?ta skaidr? naud? , ar p?rskait?jumiem ,
 vienlaikus , ikgadu , k?tru ceturksni , k?tru m?nesi un citos termi?os ,
 kas tiek paredz?ti apdro?in??anas l?gum? .
  Ja netiek iemaks?tas k?rt?jas apdro?in??anas iemaksas apdro?in??anas
 l?guma darb?ba tiek p?rtraukta . L?gums var b?t atjaunots gada laik? p?c
 ta p?rtrauk?anas , ja tiek samaks?tas iepriek??jas iemaksas un iemaksa
 par n?ko?u iemaksas periodu vienlaikus.
  Iemaksu apm?rs apdro?in??anas l?guma darb?bas laik? var main?ties
 vienlaikus ar apdro?in??anas summas izmai??m .
  Apdro?ina?an? laul?bai  apdro?in??anas termi?? tiek noteikts , k?
 starp?ba starp 18 gadiem un b?rna vecumu apdro?in??anas l?gumu sl?g?anas
 moment? . ??j? gad?jum? b?rna vecums tiek apa?ots l?dz pilniem gadiem .
  Apdro?in??an? laul?bai j?at??ir apdro?in??anas termi?u un uzgaides
 periodu , kas s?kas p?c apdro?in??anas termi?a beig?m un beidzas ar
 apdro?in?tas personas iest??anos  re?istr?t? laul?b?  vai nodz?vo?anu
 lidz 21 gadam .
  Apdro?in??anas  nodro?in?jumu  p?c  apdro?in??anas  l?guma  sa?ems
 apdro?in?tais .
  Noteikt?jos gad?jumos  ties?bas  uz  nodrosinajuma  sa?em?anu  ir
 apdro?in??anas ??m?jam . Apdro?in?tais sa?em ar? apdro?in??anas izmaksas
 saist?b? ar vesel?bas zaud?jumu , ja tas paredz?ts l?guma noteikumos ,
 un izmaksu summas p?c l?guma .
  Apdro?in?ta n?ves gad?jum? apdro?in??anas summas tiek  izmaks?tas
 apdro?in??anas ??m?jam vai apdro?in?ta mantiniekiem , k?  noteikts
 apdro?in??anas ligum? . Lai  sa??mtu  apdro?in??anas  nodro?in?jumu
 apdro?in??anas sabiedr?b? j?iesniedz dokumentus  ,  kas  apstiprina
 apdro?in??anas l?guma nosl?g?anas faktu ,  iemaksu  samaks??anu  ,
 apdro?in??anas gad?juma esam?bu un to , ka personai ir ties?bas sa?emt
 apdro?in??anas nodro?in?jumu .

  2. 3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana .

  Annuit?tes apdro?in??ana , rentes vai pensijas apdro?in??ana dz?v?bas
 apdro?in??anas veidi , kas ir saistiti ar apdro?in?t?ja saist?b?m
 izmaks?t  apdro?in??anas  nodro?in?jumu  apdro?in??anas  ??m?ja  vai
 apdro?in?ta nodz?vo?anas gad?jum? l?dz vecumam ( termi?am) , kas ir
 paredz?ts apdro?in??anas ligum? .
  Parastaj? dz?v?bas apdro?in??anas l?gum? uz apdro?in?ta nodz?vo?anu 
 , apdro?in?t?ja saist?bas s?kas apdro?in??anas termi?a beig?s paredz
 vienlaiku apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas summas apm?r? , kas
 nor?d?ta apdro?in??anas l?gum? .
  Apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ,vi?a mantiniekiem b?s izmaks?ta
 summa iemaksu rez?rves apm?r? ( p?c l?guma ), kura , k? parasti , ir
 palielin?ta par ien?kuma  normu  ,  kas  ir  paredz?ta  apr??inot
 apdro?in??anas tar?fus . Ja ar apdro?in??anas noteikumiem paredz?tas
 apdro?in?t?ja saist?bas veikt apdro?in??anas izmaksu  apdro?in??anas
 ??m?ja naves gad?jum? ,  tad  norad?t?m  person?m  b?s  izmaks?ta
 apdro?in??anas summas piln? apm?r? , kas ir noteikts apdro?in??anas
 l?gum? .
  Nosl?dzot t?dus l?gumus , kop?ja samaks?tu apdro?in??anas iemaksu
 summa ( vai vienlaikus iemaks?ta apdro?in??anas pr?mija )  ir maz?ka ,
 nek? apdro?in??anas summa , par ien?kuma no  invest?tiem  sakr?tiem
 l?dzek?iem lielumu . Jo augst?k ir ien?kuma norma , kas ir paredz?ta
 apr??inot apdro?in??anas tar?fu , jo maz?ku apdro?in??anas iemaksu
 j?samaks? apdro?in??anas ??m?jam .
  Dz?v?bas apdro?in??anas l?gumos ar noteikumu par apdro?in?tas personas
 nodz?vo?anu l?dz termi?a beig?m , ir iesp?jama apdro?in??anas pr?mijas
 iemaksa vienlaikus , k? ar? k?tru m?nesi , ceturksni vai cit?da veid?  ,
 k? ir ?rti apdro?in??anas ??m?jam un apdro?in?t?jam . T?da gad?jum?
 notekts iemaksu periodiskums ietekm? iemaksu apm?ru , t?p?c ka t?s ir
 saist?ts ar noteiktas ien?kuma normas pielieto?anu fakt?ski sakr?tai
 apdro?in??anas iemaksu rezervei , t?t?d ietkm? apdro?in??anas summas
 sakr??anas procesu  ,kurai apdro?in??anas termi?a beig?s  j?atbilst
 apm?ram , kas noteikts apdro?in??anas l?gum? .
  Literat?r? par apdro?in??anu t?du dz?v?bas apdro?in??anu , pie kuras
 apdro?in?t?js atbild par saist?b?m veikt vienlaiku apdro?in??anas summas
 izmaksu apdro?in?tai personai nodz?vojot l?dz apdro?in??anas termi?a
 beig?m , sauc par kapit?la apdro?in??anu .
  At?kir?b? no kapit?la apdro?in??anas  annuit?tes apdro?in??anu  ,
 pensiju apdro?in??anu pie?emts saukt par rentes apdro?in?sanu .
  ??s nosaukums , kas apvieno pl??u da??du apdro?in??anas veidu grupu ,
 atspogu?o  galveno  apdro?in??anas  saist?bas  sat?ru  p?c  rentes
 apdro?in??anas l?gumiem ; pien?kot termi?am  ,  kas  ir  noteikts
 apdro?in??anas l?gum?  ,  iest?jas  apdro?in?t?ja  saist?bas  veikt
 apdro?in??anas ??m?jam (apdro?in?tam ) apdro?in??anas  nodro?in?juma
 izmaksu fikset? summ? noteiktaj? laika period? , t .i ., rentes uz
 sakr?tu apdro?in??anas izmaksu rezervi .
  Pats t?rmins annuit?te (v?c. annuitat ), no l?ti?u t?rmina annuitas
  , kas noz?me ikgad?js rentes maks?jums .
  Apdro?in??anas ??m?js p?c rentes apdro?in??anas l?gumiem var b?t
 fiziska persona, kura nosl?dz l?gumu sav? lab? vai 3. personu lab?
 (apdro?in?tie) , vai juridiskas personas , kuras nosl?dz apdro?in??anas
 l?gumu 3. personu lab? .
  Rentes (annuit?tes ) apdro?in??anas m?r?is -  apdro?in?tas personas
 mantisko intere?u aizsarg??ana , kas saist?tas ar dz?v?bu , darbasp?ju
 un pensijas nodro?in?jumu . Apdro?in??anas l?gumi , kas parasti tiek
 sl?gti ar person?m darbasp?j?g? vecum? , lai nodro?in?tu vecumdien?s vai
 citos apst?k?os t?da ien?kumu l?me?a saglab??anu, kas bija iesp?jams pie
 akt?vas darba dz?ves . Ne maz?k izpl?t?ti ir annuit?tes apdro?in??anas
 l?gumi 3.personu lab?, kurus , piem?ram , sl?dz t?vi radinieki b?rnu lab?
 savas n?ves gad?jum? .
  Apdro?in??anas risks rentes apdro?in??anas l?gumos , t?pat , k? citos
 dz?v?bas apdro?in??anas veidos ir saist?ts ar apdro?in??anas ??m?ja
 nodz?vo?anu l?dz termi?am , kas noteikts l?gum? .Ja l?gums tiek sl?gts
 3.personas lab? , tad apdro?in?t?ja saist?bas var b?t saist?tas ar
 noteikumu apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? veikt izmaksas 3. personai
 .
  Apdro?in??anas summas forma rentes apdro?in??anas l?gumos b?tiski
 at??ir?s no jebk?ra cita dz?v?bas apdro?in??anas veida .K? zin?ms ,
 apdro?in??anas summa t?s ir summa , kur?s robe??s apdro?in?t?js n?s
 saist?bas apdro?in??anas ??m?ja priek?? izmaks?t apdro?in??anas izmaksu ,
 iest?joties noteikt?jiem gad?jumiem ,  kuri ir noteikti ar l?gumu .
 Rentes apdro?in??anas l?gum? apdro?in??anas summa   apdro?in??anas
 nodro?in?juma (annuit?tes ) summa , kuru j?izmaksa apdro?in??anas ??m?jam
 ar noteiktu l?gum? periodiskumu .
  Apdro?in??anas l?gums st?jas sp?k? , kad apdro?in??anas ??m?js samaks?s
 apdro?in??anas  iemaksu  ,  un  apdro?in?t?ja  saist?bas  izmaks?t
 apdro?in??anas izmaksu var b?t tikai gad?jum? , ja  apdro?in??anas
 iemaksas , noteikt?s apdro?in??anas l?gum? tiek samaks?tas apdro?in??anas
 ??m?jam piln? apm?r? .Rentes apdro?in??anas l?gumu ?patn?ba ir t?da , ka
 apdro?in?t?ja saist?bas par  apdro?in??anas  izmaksu  (annuit?ti  )
 noteiktaj? apm?r? var st?ties ne agr?k , ka apdro?in??anas ??m?js
 samaks?s visas l?gum? paredz?tas iemaksas . T?p?c rentes apdro?in??anas
 l?gumos tiek pie??mts at??irt divus periodus : apdro?in??anas iemaksu
 samaks??anas periods un apdro?in??anas annuit?tes izmaksas periods .Starp
 ??diem periodiem var b?t ar? t? saucamais uzgaidu periods .
  T?pat , k? citos  dz?v?bas apdro?in??anas veidos  apdro?in??anas
 iemaksu samaks??anas periodiskums tiek noteikts p?c abu pu?u vieno?anos ,
 un var b?t ikm?ne?a , ikceturk??a , k? ar? ikgada iemaksu samaks??ana .
  Apdro?in??anas pr?mija var b?t samaks?ta ar? vienlaikus . T?s dod
 apdro?in??anas ??m?jam ties?bas sa?emt t?l?t?jas annuit?tes .
  Parasti apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas main?t annuit?tes apm?ru ,
 izmaksas periodiskumu iemaksu rezerves sakr??anas  noteikumus p?c
 apdro?in??anas l?guma. Piem?ram , ja izmain?jas apdro?in??anas ??m?ja
 ien?kumi , un vi?s iepriek? nosl?dza l?gumu ar noteiktiem ikm?ne?a
 iemaks?m , iemaksu apm?rs var b?t samazin?ts samazinot annuit?ti vai
 iemaksu samaksa var b?t p?rtraukta,  bet  annuit?tes  apm?rs  b?s
 p?rapr??in?ts ?emot v?r? faktiski sakr?to apdro?in??anas rezervi .
  T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos , p?c annuit??u
 apdro?in??anas l?gumiem ar apdro?in?ta nodz?vo?anas l?dz  noteiktam
 termi?am noteikumu , ja  pirmslaika tiek  p?rtraukts  l?gums  p?c
 apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas , tad apdro?in??anas
 ??m?jam ir ties?bas sa?emt izmaksu summu . Izmaksas summas apm?rs ir
 atkar?gs no faktiski samaks?t?m iemaks?m , l?guma darb?bas termi?a un no
 pielietotas ien?kuma normas . Bet l?gum? var b?t noteikts ,  ka
 apdro?in??anas ??m?ja ties?bas uz izmaksas summu st?jas sp?ka ne t?l?t
 p?c apdro?in??anas l?guma st??anos sp?k? , bet p?c noteikta laika ,piem
 ., p?c gada . Iz??mums , ja p?c l?guma , apdro?in??anas pr?mija tiek
 samaks?ta vienlaikus .
  2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi .

  T?l?t?ja annuit?te uz m??u. Apdro?in??anas pr?mija tiek samaks?ta ar
 vienlaiku maks?jumu , un apdro?in?t?ja saist?b?m samaks?t apdro?in??anas
 izmaksu j?b?t ?stenotam nekav?joties , ar noteiktu periodiskumu , piem .,
 ikgadu . T?da gad?jum? izmaksas t?rpin?sies apdro?in??anas ??m?ja m??as
 g?rum? . T?da annuit?te var b?t kop?ga , piem ., laul?tajam p?rim , un
 viena n?ves gad?jum? izmaksas t?rpin?sies otra m??as g?rum? .
  Atlikt? annuit?te uz m??u .  T?das apdro?in??anas noteikumi var b?t
 saist?ti ar apdro?in??anas ??m?ja saist?bu samaks?t  apdro?in??anas
 pr?miju ar vienlaiku maks?jumu vai  noteiktaj?  laika  period?  (
 apdro?in??anas iemaksu samaks??anas period?) . Atlikt? annuit?te vienm?r
 paredz , ka l?gum? ir uzgaides periods starp apdro?in??anas iemaksu
 periodu beig?m un annuit??u izmaksu s?kumu . No noteikta ar l?gumu datuma
 apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas uz annuit?tes sa?em?anu , kads tiek
 izmaks?ts m??a g?rum? ar periodiskumu un apm?r? , kas paredz?ts l?gum?
 .
  L?gum? tiek noteiktas apdro?in??anas ??m?ja mantinieka (labumg?v?ja )
 ties?bas sa?emt izmaksas summu , apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum?
 uzgaides period? , kas ietekme apdro?in??anas izmaksas apm?ru .
  Palaiku annuit?te ( t?l?t?ja vai atlikta )
  Apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu tiek noteiktas uz
 ierobe?otu laika periodu . Apdro?in??anas pr?mijas samaks??ana var b?t
 veikta ar vienlaiku maks?jumu vai pa da??m , ka ar? var b?t paredz?ts
 uzgaides periods . Diezgan bie?i palaiku annuit?tes apdro?in??anu izmanto
 vec?ki , sl?dzot l?gumu b?rna lab? , piem ., b?rna izgl?t?bas period? .
  Annuit?tes apdro?in??anas pamatnoteikumi var b?t papildin?ti , piem.,
 ar noteikumu , ka apdro?in??anas ??m?js piedal?sies  apdro?in?t?ja
 ien?kum? . Apdro?in??anas ??m?ja piedal?sanos apdro?in?t?ja ien?kum?
 at??ir?s no ien?kuma normas ,  kas  tiek  ?emta  v?r?  apr??inot
 apdro?in??anas iemaksu p?c dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem .
  Jesp?ja apdro?in??anas ??m?jam piedal?ties apdro?in??anas sabiedr?bas
 ien?kum? ir atkar?ga no t?s darb?bas finansu rezult?tiem  un  ir
 iesp?j?mais apdro?in??anas l?guma papildnoteikums .
  Ar? tad , ja apdro?in?t?js cie? faktiskus zaud?jumus , apdro?in?t?ja
 pien?kums ir nodro?in?t pamatsaist?bas izp?ld??anu  annuit?tes izmaksu
 apm?r? , kas ir paredz?ts apdro?in??anas l?gum? un ir apr??in?ts  iz?jot
 no pastav?gas ien?kuma normas .
  Annuit?tes apdro?in??ana var b?t papildin?ta ar apdro?in??anas ??m?ja
 un apdro?in?t?ja vieno?anos par apdro?in??anu no nelaimes gad?jumiem .
  T?pat k? citie dz?v?bas apdro?in??anas veidi , rentes apdro?in??anas
 l?gumi var b?t sl?gti kalekt?va vai cilv?ku grupas lab? .
  T?da veida apdro?in??an? ir priek?roc?bas apdro?in??anas ??m?jam ,
 3.person?m un apdro?in?t?jam . Apdro?in?t?jam rentes apdro?in??anas
 l?guma sl?gsana noz?me b?tisku apdro?in??anas loka palielin??anu un dauz
 dro??kus apdro?in??anas ?steno?anas rezult?tus .T?di l?gumi tiek sl?gti
 darbinieku lab? , t?tad v?selu personu lab? .  T?s  viss ?auj b?tiski
 samazin?t apdro?in??anas tar?fu apm?rus un t?da veid? apdro?in??anu
 padar?t par pie?jamu apdro?in??anas ??m?jam .
  At??ir?b? no dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem,  kuras tradicion?lais
 pamatm?r?is  nodro?in?t mantiskas apdro?in??anas ??m?ja mantinieku
 intereses , rentes apdro?in??anas gad?jum? tiek garant?ta intere?u
 nodro?in??ana un apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in??anatas personas )
 ien?kums dz?v?bas laik? .

  2.4. Pensijas apdro?in??ana

  Pensijas  apdro?in??anas  gad?jum?  apdro?in??anas  nodro?in?juma
 pamatizmaksas tiek veiktas , kad apdro?in??anas ??m?js ir sasniedz?s
 pensijas vecumu . ?is noteikums nav oblig?ts , t?p?c ka puses var noteikt
 vecumu , no kada var s?kt izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu vai renti
 p?c apdro?in??anas l?guma noteikumiem .
  Pensijas apdro?in??ana , k? jebk?da dz?v?bas apdro?in??ana , ir
 saist?ta ar ilgtermi?a l?gumu un ar apdro?in?tas personas nodz?vo?anu
 (n?vi ) l?dz noteiktam vecumam , kas ir noteikts ar l?gumu . Pensijas
 apdro?in??anas l?gums var ar? iek?aut sev? cita veida riskus , piem ., no
 nelaimes gad?juma vai no n?ves gad?juma .
  Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t nosl?gts  ar fizisk?m un
 juridisk?m person?m. Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t sl?gts vienai
 personai citas personas lab? .
  Apdro?in??anai , k? parasti , tiek pie??mtas personas neatkar?b? no
 v?sel?bas st?vok?a uz momentu , kad tiek sl?gts l?gums .
  Apdro?in??anas summa l?gum? ir noteikta periodisko apdro?in??anas
 izmaksu apm?r? , t . i . , t?ko?u izmaksu , vai annuit?tes veid? .
 Pensijas apdro?in??anas l?gumos tos var saukt par pensij?m .
  Apdro?in??anas pr?mija var b?t iemaks?ta ar periodiskiem maks?jumiem
 vai vienlaikus .
  Pensijas apm?rs , kuru sa??ms apdro?in?ta persona ir atkar?gs no 4
 pamatnosac?jumiem :
   No samaks?to apdro?in??anas pr?miju apm?ra ;
   No gadu daudzuma , kas p?riet no apdro?in??anas l?guma sl?gsanas
 momenta ( un pirmas iemaksas ) l?dz pensijas izmaksu s?kumam : jo liel?ks
 ir sakr??anas periods , jo liel?ka ir sakr?ta summa un augst?ks var but
 sa??mtas pensijas apm?rs ;
   No apdro?in?tas personas vecuma :jo vec?ka ir apdro?in?ta persona , jo
 maz?ks b?s uzkr??anas periods , jo liel?kai j?b?t apdro?in??anas iemaksai
 ;
   No apdro?in?tas personas dzimuma : t?s ietekm? pensijas apm?ru , t?p?c
 ka tas ir saist?ts ar apdro?in?tas personas dz?ves m??as g?rumu ; noteic
 pensijas izmaksu perioda g?rumu un tam nepiecie?amo apdro?in??anas fondu
 .
  Parasti apdro?in??anas sabiedr?bas dod iesp?ju izv?l?ties visizdev?g?ko
 pensijas apdro?in??anas programmas klientam .
  Ir ar? citi pensijas apdro?in??anas varianti :
  ?imenes apdro?in??ana . ??j? veida apdro?in??an? var izdal?t kop?gas
 rentes par labu vienai vai d??iem labumg?v?jiem , kas tiek izmaks?tas
 l?dz viena no vi?am n?ves gad?jumam , un kop?gas rentes vai pensijas ,
 kas tiek izmaks?tas l?dz  tam laikam , kam?r kaut vai viens no
 labumg?v?jiem ir dz?vs . T?da veid? rentes tiek izmaks?tas apdro?in?tai
 personai visa m??a g?rum? , bet p?c n?ves ar? visa m??a g?rum?
 noteiktaj?m labumg?v?jam .
  L?gumi ar past?v?gu renti . Rentes apm?rs nemain?s apdro?in?tas
 personas visa m??a garum? .
  L?gumi ar palielin?to renti .  Progres?vas  rentes  apmers  var
 palielin?ties arifmetisk? vai ?eometrisk? progresij? atkar?b? no tar?fa
 likmes apr??in??anas pa??miena .
  Garant?ta renta uz m??u . Apdro?in?t?js ap??mas nodro?in?t noteiktajam
 polis? labumg?v?jam palaiku renti vai t?s  ekvival?ntu  vienlaikus
 izmaks?tas apdro?in??anas summas veid? p?ragras apdro?in?tas personas
 naves gad?jum? .T?da veid? , ja apdro?in??anas ??m?js ir samaks?jis
 augstu vienlaiku pr?miju , bet p?c tam nomira , nesa??mot renti vai
 sa??mot tikai nelielu summu , tad ??das rentes veid? iemaks?ta  nauda
 nepaz?d?s , bet tiek izmaks?ta noteiktajam apdro?in??anas labumg?v?jam .
  Polises redukcija noz?me apdro?in??anas summas apm?ra samazin??anu ,
 ja  tiek  p?rtrauktas  apdro?in??anas  iemaksas  un  ir  sagl?b?ts
 apdro?in??anas l?gums . Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt iemaksu
 samaks??anu , bet l?gums neb?s p?rtraukts at??ir?b? no analo?iskiem
 gad?jumiem citos apdro?in??anas veidos . Apdro?in??anas summa samazin?jas
 proporcion?li jau samaks?to iemaksu da?ai attiec?b? pret pilnu iemaksu
 summu , k?du j?samaks? p?c l?guma . Ligums t?rpin? darboties , bet bez
 apdro?in??anas ??m?ja saist?bam samaks?t  iemaksas  un  ar  maz?ku
 apdro?in??anas summu , nek? ta bija sl?dzot l?gumu .
  Cits apdro?in??anas pensijas iesp?jamais noteikums ir reduc?ta polisa
 atjauno?ana , kas atkal sa??ms iepriek??jus  raksturojumus  ,  ja
 apdro?in??anas ??m?js samaks?s visas neiemaks?tas pr?mijas un noteiktu
 tehnisko procentu .
  Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt apdro?in??anas pr?miju iemaksu ,
 piem ., ja nav pietiek?mi n-s l?dzek?u , bet sagl?b? ties?bas atjaunot
 savu polisi s?kotn?j? veid? jebkur? vi?am piem?rot? moment? .
  P?c noteiktaja ar ligumu termi?a ( k? parasti , p?c 2 gadiem no
 apdro?in??anas l?guma sl?g?anas ) apdro?in??anas ??m?js var sa??mt
 izmaksu summu . Izmaksu summas apm?rs noteikts k? iemaksu summa , kas ir
 iemaks?t? l?dz l?guma p?rtrauk?anas momentam , ar at??mtiem apdro?in?t?ja
 izdevumiem par  dar?jumiem  .  Izmaksas  summas  sa??m?ana  noz?me
 apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?anu .
  Apdro?in??anas sabiedr?ba var pied?v?t  savam  klientam  s?kojo?o
 atvieglojumu . Ja klients apdro?in?ja pats sevi un nelaimes gad?juma
 rezult?t? , kas noticis apdro?in??anas termi?a laik? , k??st par ival?du
 , vi?? tiek atbr?vots no n?ko?o pr?miju iemaksam . Apdro?in??anas summas
 apm?rs ??j? gad?jum? nesamazin?sies .
  Apdro?in??anas izmaksu pamatvari?nti :
a) apdro?in??anas izmaksas notiek noteikta periodu laik? ;
b) apdro?in??anas izmaksas notiek t?l?t?ji , izp?ldot  apdro?in??anas
 ??m?jam saist?bas samaks?t pr?miju .
c) rente tiek izmaks?ta k?tra noteikt? ar l?gumu perioda s?kum? (m?ne?a ,
 gada utt .);
d) rente tiek izmaks?ta par izbeigto periodu ( m?nesis , gads utt .)
  Apdro?in??anas sabiedr?bas klienti , kas ir visieinteres?ti dotaj?
 rentes veid? ir pusm??a cilv?ki , kuri ar pr?mijas iemaksu v?las
 nodro?in?t sev ien?kumu pensijas uz m??u (rentes ) veid? .
  3. LATVA un R?GAS  FENIKSS  apdro?in??anas  sabiedr?bu  dz?v?bas
 apdro?in??anas pied?v?jumi .

    3.1.  Apdro?in??anas  sabiedr?bas  LATVA  uzkr?jo??   dz?v?bas
 apdro?in??ana .
  Cilv?kam ir da??das iesp?jas, k? ieguld?t savu  naudu:  bank?s,
 v?rtspap?ros, nekust?maj? ?pa?um?.AAS LATVA pied?v? vienu no pasaul?
 popul?r?kajiem un stabil?kajiem naudas ieguld??anas veidiem  uzkr?jo?o
 dz?ves apdro?in??anu. Uzkr?jo?? dz?ves apdro?in??ana vienlaic?gi sev?
 apvieno gan dz?v?bas apdro?in??anu, gan uzkr?jumu veido?anu. L?dz ar
 pirm?s apdro?in??anas iemaksas veik?anu sp?k? st?jas apdro?in??ana. Tas
 noz?m?, ka apdro?in?t? n?ves gad?jum? pieder?gajiem tiks izmaks?ta pilna
 apdro?in??anas summa.  Savuk?rt,  ja  apdro?in??anas  l?guma  laik?
 apdro?in??anas gad?jums nav iest?jies apdro?in?tajai personai  tiek
 izmaks?ta visa apdro?in??anas summa k? ar? pe??as procenti par uzkr?to
 kapit?lu.

  3.1.1.Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai
  Uzkr?jo?? programma 5+5
   Maksas izgl?t?ba ar? Latvij? k??st par realit?ti, diem??l ne katrs to
 var at?auties.Vai J?s v?laties lai J?su b?rns sa?emtu kvalitat?vu
 augst?ko izgl?t?bu? Ta?u par to n?kas g?d?t jau laikus. AAS LATVA pied?v?
 ?o ieceri p?rv?rst realit?t?, nosl?dzot dz?ves apdro?in??anas l?gumu, kas
 atvieglos b?rnam m?c?b?m nepiecie?amo  naudas  l?dzek?u  uzkr??anu.
 Programma atvieglo vec?kiem sakr?t finanses, kas b?rnam b?s nepiecie?amas
 augst?k?s izgl?t?bas ieg??anai vai patst?v?gas dz?ves uzs?k?anai. Katram
 no b?rna vec?kiem vai citiem radiniekiem tas ?obr?d izmaks?s tikai 5
 latus m?nes?. T? patiesi nav liela summa, lai garant?tu J?su b?rna
 n?kotnes labkl?j?bu.
  Programmas priek?roc?bas
  No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt
 da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t b?rna izgl?t?bas
 finans?jumu J?su ?imenes bud?et?. L?guma darb?bas laik? J?s varat main?t
 uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu termi?u un
 bie?umu. Vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum?, turpm?kie pr?miju
 maks?jumi nav j?veic, b?rns l?gum? noteiktaj? datum? sa?ems visu l?guma
 summu.Vienlaic?gi b?rnu var apdro?in?t pret nelaimes gad?jumiem, kas
 vec?kiem ir finansi?li izdev?g?k, nek? ieg?d?joties atsevi??u nelaimes
 gad?jumu apdro?in??anas polisi. B?rns sa?em ar? papildus pabalstu vec?ku
 vai radinieku zaud?juma gad?jum?.
  Papildapdro?in??anas iesp?jas
  Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?
 papildus var iek?aut:
  Pabalstu apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum? LATVA
 izmaks?s b?rnam v?l papildus ikgad?jos pabalstus l?dz b?rna 15 vai 18
 gadu vecuma sasnieg?anai.
  Nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?
 ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums
 pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.
  Uzkr?t?s summas izmaks??ana
  Kad b?rns ir sasniedzis 15 vai 18 gadu vecumu, LATVA uzkr?to naudas
 summu kop? ar pe??as procentiem izmaks? ?etru gadu laik? stipendiju veid?
 vai vienreiz?j? maks?jum?. Apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma
 gad?jum? turpm?kie pr?miju maks?jumi nav j?veic un l?gum? noteiktaj?
 datum? LATVA izmaks?s J?su b?rnam  visu  l?gum?  noteikto  naudas
 summu.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a
 beig?s b?rns sa?ems visu uzkr?to naudas summu un pien?ko?os pe??as
 procentus.
  3. 1. 2. Uzkr?jo?? dz?ves programma KLASIKA 
  Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta ien?kuma un
 komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c iesp?jas ilg?k.
 Ta?u Latvijas demogr?fisk? situ?cija, kad arvien samazin?s darba akt?vo
 personu un palielin?s pension?to personu skaits, nevie? cer?bas ar valsts
 garant?to pensiju iev?rojamu pieaugumu.
  LATVA pied?v? programmu Klasika lai b?tu dro?iem par savu n?kotni.??
 programma pal?dz?s Jums ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzr?jumu un
 ?aus ar? p?c akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes un
 komfortu. M?nes? ietaup?tie da?i lati pietiks, lai papildus valsts
 garant?tai pensijai sev nodro?in?tu ierastos iztikas l?dzek?us.
  Programmas priek?roc?bas
  J?s varat b?t dro?s par savu vecumdienu finansi?lo labkl?j?bu.Programma
 pal?dz sistematiz?t vecumdienu finansu labkl?j?bas nodro?in??anu J?su
 bud?et?.No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju
 sa?emt da?u no LATVAS pe??as.J?s varat papildus apdro?in?ties nelaimes
 gad?jumiem, kas ir finansi?li izdev?g?k nek? ieg?d?ties  atsevi??u
 nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi.J?s varat sa?emt aizdevumu, t?
 apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas laik? J?s varat
 main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu
 termi?u un bie?umu. J?s varat b?t dro?s, ka J?su sakr?t? nauda nepazud?s,
 to var?s sa?emt ar? J?su nor?d?tais mantinieks.Regul?ri veicot iemaksas,
 J?s k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?
 sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem
  Papildapdro?in??anas iesp?jas
  Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?
 papildus var iek?aut:
  nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?
 ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums
 pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.
  Uzkr?t?s summas izmaks??ana
  L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem
 LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos  pa
 da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a
 beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas
 summu un pien?ko?os pe??as procentus.
   3.1.3.Uzkr?jo?? dz?ves programma M?r?a ieguld?jums
  Ik dienas m?s katrs g?d?jam, lai sar?p?tu sadz?v? nepiecie?am?s un
 v?lam?s lietas un nodro?in?tu sev arvien pieaugo?u komfortu.  Tam
 nepiecie?ami iev?rojami l?dzek?i, kuri parasti var?tu b?t  vair?k.
 Programma M?r?a ieguld?jums pal?dz?s  izveidot  finansu  l?dzek?u
 uzkr?jumus un nodro?in?ties, lai nelaimes gad?jums vai slim?ba nerad?tu
 Jums vai J?su ?imenei finansi?las gr?t?bas. M?nes? ietaup?ti 10 lati
 patiesi nav liela summa, ta?u t? var?tu b?t pietieko?a, lai nodro?in?tu
 J?su ?imenes n?kotnes finansi?lo stabilit?ti, Jo jaun?ks J?s nosl?gsiet
 uzkr?juma l?gumu, jo izdev?g?ki b?s t? nosac?jumi.
  Programmas priek?roc?bas
  No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt
 da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t finansu stabilit?tes
 nodro?in??anu J?su ?imenes bud?et? . J?su ?imene b?s nodro?in?ta . Ja ar
 Jums kas nel?gs atgad?sies, tad turpm?kie l?gum? noteiktie apdro?in??anas
 pr?mijas maks?jumi vairs neb?s j?veic. Ta?u l?guma termi?a beig?s J?su
 nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu l?gum? paredz?to naudas summu.Kr?jot
 naudu pie apdro?in?t?ja, J?s vienlaic?gi sa?emat ar? apdro?in??anas
 pakalpojumus, kuru paties? v?rt?ba atkl?jas laika gait?.J?s varat sa?emt
 aizdevumu, t? apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas
 laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar?
 pr?miju maks?jumu termi?u un bie?umu. Regul?ri veicot iemaksas, J?s
 k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?
 sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem
  Papildapdro?in??anas iesp?jas
  Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?
 papildus var iek?aut:
  nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?
 ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums
 pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.
  Uzkr?t?s summas izmaks??ana
  L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem
 LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos  pa
 da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a
 beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas
 summu un pien?ko?os pe??as procentus.
  3.1.4. Programma Garants 
  AAS LATVA pied?v? dz?v?bas riska apdro?in??anu, t.i., apdro?in??anu
 praktiski jebkuram n?ves gad?jumam - gan slim?bas, gan nelaimes gad?juma
 rezult?t?.

 M?su pied?v?jums piem?rots gan fizisk?m, gan juridisk?m person?m.

 Apdro?in??anas l?gumu iesp?jams nosl?gt gan uz vienu gadu, gan uzreiz uz
 vair?kiem gadiem, piem?ram, uz 5, 10 vai 15 gadiem.

 Apdro?in??anas atl?dz?bu var noteikt ne tikai LVL, bet ar? cit?s val?t?s
 - USD, EUR.
  K?dos gad?jumos ieteicama dz?v?bas riska apdro?in??ana :
1. ja J?s r?p?jaties par savas ?imenes labkl?j?bu un Jums ir svar?ga
 nodro?in?t tuviniekus ar naudas l?dzek?iem J?su n?ves gad?jum?
2. ja J?su ?imen? ir viens galvenais naudas peln?t?js, tad apdro?in??anas
 atl?dz?ba pal?dz?s atrisin?t finansi?l?s probl?mas, kas rodas apg?dnieka
 n?ves gad?jum?,
3. ja esat veiksm?gs uz??m?js un Jums ir izsniegts kred?ts, dz?v?bas riska
 apdro?in??ana Jums ir ?pa?i piem?rota - apdro?in??anas polise var b?t gan
 k? kred?ta nodro?in?jums, gan k? garantija J?su ?imenei, ka mantiniekiem
 nevajadz?s uz?emties kred?tsaist?bas, bet ie??l?tais ?pa?ums paliks
 ?imenei
4. ja pagaid?m nevarat at?auties uzkr?jo?o apdro?in??anu, t.i., dz?v?bas
 apdro?in??anu ar naudas l?dzek?u uzkr?juma veido?anu, tad Jums ir
 piem?rota dz?v?bas riska apdro?in??ana, kas izmaks?s iev?rojami l?t?k
5. ja J?su ien?kumi ir stabili, J?su ?imenei pieder ?pa?umi, tad dz?v?bas
 riska apdro?in??anas atl?dz?ba J?su ?imenei b?s noder?ga, lai kompens?tu
 ar mantojuma sa?em?anu saist?tos izdevumus
6. ja J?su uz??mum? ir kvalific?ti, pieredz?ju?i darbinieki ar labu
 izgl?t?bu, bez kuriem uz??muma t?l?ka att?st?ba nav iedom?jama, tad ?o
 darbinieku dz?v?bas apdro?in??ana Jums ir b?tiska, r?p?joties  par
 uz??muma n?kotni
  K? izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu
  Apdro?in??anas atl?dz?bu izmaks?jam vienreiz?j?  maks?jum?  polis?
 nor?d?tajam labuma guv?jam - fiziskai vai juridiskai personai, vai J?su
 mantiniekiem. K? labuma guv?ju J?s varat nor?d?t ne tikai k?du no saviem
 tuviniekiem, bet ar?, piem?ram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai
 uz??mumu, kura n?kotne Jums ir svar?ga. Ir iesp?jams nor?d?t vair?kus
 labuma guv?jus, katram paredzot noteiktu apdro?in??anas atl?dz?bas da?u.
  Apdro?in??anas pr?mija
  Apdro?in??anas pr?mija jeb maksa par apdro?in??anu ir atkar?ga no J?su
 izv?l?t?s apdro?in?juma summas (atl?dz?bas, kuru izmaks?jam apdro?in?t?s
 personas n?ves gad?jum?) un l?guma  termi?a.Apdro?in??anas  pr?miju
 iesp?jams samaks?t vienreiz?j? maks?jum?, nosl?dzot l?gumu, vai maks?t
 pak?peniski - katru m?nesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gad?.

   3. 1. 5. Par darba dev?ja l?dzek?iem
  Ja izmantojat darbinieku dz?v?bas apdro?in??anu,- J?s k? darba dev?js
 varat r?p?ties par savu darbinieku labkl?j?bu n?kotn?. Pied?v? Darba
 dev?jam uzkr?t naudu, vienlaikus apdro?inot gan darbinieku dz?v?bu, gan
 darbiniekus nelaimes gad?jum?. J?s varat uz??mumam piesaist?t v?rt?gus
 darbiniekus un aizsarg?t person?la izgl?t?b? invest?to. J?su uz??mums g?s
 pe??u no naudas uzglab??anas  apdro?in??anas  sabiedr?b?.J?s  varat
 palielin?t darbinieku ie??mumus, nepalielinot uz??muma izmaksas, jo
 Uzkr?jo??s apdro?in??anas maks?jumi nav apliekami ar valsts oblig?to
 soci?lo iemaksu un uz??muma ien?kumu nodokli.
  Kad izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu :
  Uzkr?jo??s  apdro?in??anas  l?guma  termi?a  beig?s  apdro?in?tais
 darbinieks sa?em uzkr?to naudu un pe??as procentus -  vienreiz?j?
 maks?jum? vai periodiskos maks?jumos.Apdro?in??anas sabiedr?ba izmaks?
 apdro?in??anas atl?dz?bu apdro?in?t? darbinieka  ?imenei  apg?dnieka
 zaud??anas gad?jum?.LATVA izmaks?  apdro?in?tajai  personai  papildu
 atl?dz?bu, ja Darba dev?js ir  apdro?in?jis  darbiniekus  nelaimes
 gad?jumiem,
  Papildu pakalpojumi
7. L?guma laik? J?s l?gum? varat iek?aut jaunus apdro?in?tos, izsl?gt
 personas no apdro?in??anas l?guma, k? ar? aizst?t no l?guma izsl?gt?s
 personas ar cit?m.
8. Ja v?lieties, uzkr?jumu var veidot val?t?
9. Apdro?in??anas termi?a laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s naudas summu,
 pagarin?t l?guma termi?u vai main?t pr?miju maks??anas periodus.

  Apdro?in??anas pr?mijas
10. Apdro?in??anas maks?jumu jeb apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir atkar?gs
 no klienta izv?l?t?s uzkr?jam?s summas un apdro?in??anas  termi?a.
 Pr?mijas var maks?t reizi m?nes?, ceturksn?, pusgad? vai reizi gad?.
 Iesp?jamie maks?jumu veik?anas l?dzek?i - uz??muma l?dzek?i, uz??muma un
 darbinieka l?dzek?i vai darbinieka l?dzek?i.  3.2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana.


  3.2.1 Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu .

|Dz?v?bas apdro?in??an? ar kapit?la uzkr??anu atl?dz?bas tiek   |
|izmaks?ta ne tikai tad, ja l?guma darb?bas laik? iest?jas    |
|apdro?in?t?s personas n?ves gad?jums, bet ar? l?guma darb?bas  |
|perioda beig?s. T?tad ?? apdro?in??ana vienlaic?gi nodro?ina   |
|?imeni apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, k? ar? finans?jumu     |
|vecumdienu apr?pei. Papildus j?min, ka apdro?in??anas atl?dz?ba |
|l?guma darb?bas laik? palielin?s, jo visi l?gumi piedal?s    |
|papildus pe??as sadal?.                     |
|                                 |
|Katram dz?v?bas apdro?in??anas ar kapit?la uzkr??anu l?gumam   |
|j?b?t saist?tam ar aizsardz?bu darba sp?ju zuduma gad?jum?. M?s |
|iesak?m darba sp?ju zuduma papildus apdro?in??anu, jo, ja J?s  |
|slim?bas vai negad?juma rezult?ta zaud?jat darba sp?jas, Jums  |
|nevajadz?s maks?t pr?mijas dz?v?bas apdro?in??anai ar kapit?la  |
|veido?anu.                            |
|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma   |
|apdro?in??anai: varat kontakt?ties ar R?gas Fenikss       |
|apdro?in??anas sabiedr?bas ?rstu. Vi??   inform?s par     |
|vesel?bas p?rbaud?m dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma   |
|apdro?in??anai.                         |


  3. 2. 2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana .|Dz?v?bas riska apdro?in??anu var?tu saukt par "t?ro" dz?v?bas  |
|apdro?in??anu. T? ir piem?rota, ja J?s v?laties nodro?in?ties  |
|tikai n?ves gad?jumam. T? ir ?pa?i piem?rota gados jaun?m    |
|?imen?m, kuru ien?kumi v?l ir nelieli un kuriem ir svar?gi b?t  |
|finansi?li nodro?in?tiem apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, jo, ja  |
|apg?dnieks nomirst, no valsts soci?l?s apdro?in??anas var    |
|sagaid?t tikai nelielas izmaksas.                |
|Pr?mijas, kas maks?jamas par dz?v?bas riska apdro?in??anu, ir  |
|?oti izdev?gas. 28 gadus vecs v?rietis par nodro?in?jumu n?ves  |
|gad?jum?, kura apjoms ir 50 000 DM un l?guma darb?bas laiks 20  |
|gadu, ik m?nesi maks? 45,75 DM.                 |
|Dz?v?bas riska apdro?in??anu pirmo 10 gadu laik? var p?rveidot  |
|dz?v?bas apdro?in??anu ar kapit?la uzkr??anu bez atjaunotas   |
|vesel?bas p?rbaudes un Jums vecum? neb?s j?skaita katrs sant?ms. |
|                                 |

|                                 |
|3.2.3.Saist?to dz?v?bu apdro?in??ana .            |

|  ?is ?pa?ais dz?v?bas apdro?in??anas veids ir piem?rots     |
|laul?tiem p?riem, kuru ?imenes bud?ets ir b?tiski atkar?gi no abu |
|dz?vesbiedru ien?kumiem. T? ir svar?ga, piem?ram, aiz??mumu    |
|nodro?in??an?.                          |
|Apdro?in??anas atl?dz?ba tiek izmaks?ta, kad viena no ab?m    |
|apdro?in?taj?m person?m mirst, bet v?l?kais, beidzoties l?guma  |
|darb?bas termi?am.                        |
|Saist?to dz?v?bu apdro?in??anu var nosl?gt ne tikai laul?ti p?ri, |
|bet ar? citas personas, piem?ram dz?vesbiedri, kas dz?vo     |
|civillaul?b?, dar?jumu partneri u.c.               |
|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma   |
|apdro?in??anai: J?s variet kontakt?ties ar apdro?in??anas     |
|sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par vesel?bas p?rbaud?m     |
|dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma apdro?in??anai .     |  Secin?jumi un priek?likumi

1. Dz?v?bas apdro?in??ana - ilgtermi?a apdro?in??ana , saist?s ar kapit?la
  uzkr??anos . Apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas .
 Apdro?in?t?js var noteikt savu ?pa?u k?rt?bu k?d?  termi??  s?kas
 apdro?in??ana
2. Dz?v?bas apdro?in??anas termi?? ir ne maz?ks par 1 gadu . Beig?s ir
 ties?bas sa?emt visu naudu un plus v?l uzkr?tos procentus .Par l?dzek?u
 glab??anu tiek maks?ti procenti .
3. Ja l?guma darb?bas laik? notiek nelaimes gad?jums , tad sa?em visu summu
 , k? ar? n?ves gad?jum? sa?em visu naudas summu .
4. Pensijas apdro?in??ana, k? dz?v?bas apdro?in??anas veids  da?a no
 soci?l?s apdro?in??anas maks?jumiem (valsts ) . Liel?ko ?patsv?ru ie?em
 priv?tie pensiju fondi .
5. Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri .Nepareiza
 tarifa likme ir t?d , ja t? ir par?k augsta vai par?k zema . Ne jebkura
 cena ir pie?emama pat?r?t?jam .
  Lai uzlabotu dz?v?bas apdro?in??anu
6. J?pied?v? apdro?in??anas ??m?jam iesp?ju izv?l?ties  apdro?in??anas
 noteikumus , p?c kuriem apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa b?rniem
 notiek st?joties pilngad?bas vecum? , sasniedzot noteiktu vecumu , p?c
 augst?kas izgl?t?bas beig?anas utt.
7. Garant?t  apdro?in??anas nodro?in?juma sa?em?anu piln? apm?r?  vai
 dal?j?, teko?o izmaksu veid? p?c l?guma , iest?joties apdro?in??anas
 gad?jumam .
8. Palielin?t apdro?in?t?ja saist?bu apjomu apdro?in??anas ??m?ja vai
 apdro?in?tas personas saslim?an?s gad?jum? , kas noved pie invalidit?tes
 , piesk?rt apdro?in??anas ??m?jam ties?bas izv?l?ties apdro?in??anas
 saist?bu apm?ru p?c l?guma .
9. Palielin?t apdro?in??anas ??m?ju loku , it ?pa?i pusm??u vecuma cilv?ku,
 ar noteikumu samaks?t apdro?in??anas iemaksu vienlaikus p?c l?guma.Izmantotas literat?ras saraksts1. Apdro?in??anas sabiedr?bas un to uzraudz?bas likums  ; 1998, 10
  .j?nijs
2. Likums par apdro?in??anas l?gumu ; 1998 ,10. j?nijs
3. Apdro?in??ana . Pamatprincipi un prakse . D. Blendis
4. C   . ; 1996
5.  ; .  ., 1998
6. Apdro?in??anas uzraudz?bas inspekcijas interneta m?jas lapa
7. Apdro?in??anas sabiedr?bas Latva interneta m?jas lapa
8. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?gas Fenikss interneta m?jas lapa .