реферат Strahovanie

Latvijas Universit?te
            Ekonomikas un Vad?bas Fakult?te
               Finansu instit?ts

              Kursa darbs
                Apdro?in??an?

            Apdro?in??anas veidi Latvij?.                  R?ga
                  2000
                  Saturs.

Ievads   3

Apdro?in??ana, tas raksturojums, tendences un aktu?lit?te   4

1.  Nedz?v?bas apdro?in??anas tirgus (risku apdro?in??ana) 8

 1.1.Sauszemes transportl?dzek?u ?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas
 oblig?t? apdro?in??ana [2;1].  8

 1.2.Transportl?dzek?a ?pa?nieka civiltiesisk?s atbild?bas br?vpr?t?g?
 apdro?in??ana. 9

 1.3. Apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem transport?.   10

 1.4. Za??s kartes.  11

 1.5.Uz??muma apdro?in??ana.   12

 1.6. Uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas apdro?in??ana.   13

2. Dz?v?bas apdro?in??anas tirgus 14

 2.1. Vesel?bas apdro?in??ana.  15

 2.2. ?rstu profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana.   16

 2.3. Nelaimes gad?jumu apdro?in??ana. 17

 2.4. Ce?ojumu medic?nisk? apdro?in??ana.  17

3.  ?pa?uma apdro?in??ana 19
  3.1.Priv?tpersonu ?pa?uma apdro?in??ana. 21
   3.1.1. ?ku apdro?in??ana   21
   3.1.2. Mantas apdro?in??ana. 22
   3.1.3. M?jdz?vnieku apdro?in??ana.   22

Secin?jumi un priek?likumi. 24

Izmantojam?s literat?ras saraksts.   25

Pielikumi  26

Ievads

Kursa darba temats ir ”Apdro?in??anas veidi Latvij?”. ??s temats ir
izv?l?ts, jo autore v?l?jas vair?k uzzin?t par apdro?in??anas sabiedr?b?m,
to pied?v?tiem pakalpojumiem un pr?mijam. Lai b?tu iesp?jams to uzzin?t, ir
j?izskata likumdo?anas normat?vie akti, noteikumi, apr??inu metodes.
Darba m?r?is ir p?t?t apdro?in??anas sabedr?bu darb?bu ped?jos gados un lai
sasniegtu ?o m?r?i darb? tiek apskat?ti ??di uzdevumi:
   1. p?t?t apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?tos pakalpojumus;
   2. p?t?t pr?mijas apr??in??anas metodes;
   3. analiz?t apdro?in??anas sabiedr?bu darb?bu;
   4. izdar?t secen?jumus un priek?likumus.
Darba apjoma ierobe?ojuma d?? nav iesp?jams izp?t?t visas apdro?in??anas
pied?v?t?s iesp?jas, t?d?? tiks p?t?ti atsevi??i apdro?in??anas veidi, kuri
ir atlas?ti p?c autora izv?les.

Kursa darbs ietver 3 da?as:

   1. apdro?in??anas formas, to raksturojums, tendences, aktu?lit?te;
   2. nedz?v?bu apdro?in??anas tirgus (risku apdro?in??ana)
   3. dz?v?bas apdro?in??anas tirgus.
    Pla??ik ir skat?ta p?d?ja gada statistika, jo t? ir b?tisk?ka un
svar?g?ka.
Izmantojam? literat?ra apkopo p?d?ja gada datus, jo no t?s var ieg?t daudz
interesantas un lietder?gas inform?cijas.
Atsauces piem?rotas p?c ??das metodes:
[numurs literat?ras sarakst?; noda?a / lapaspuses numurs].

                Sa?sin?jumi:

AAS – apdro?in??anas akciju sabiedr?ba,
OCTA - sauszemes transportl?dzek?u ?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas
oblig?t? apdro?in??ana,
CTA – transportl?dzek?a ?pa?nieka civiltiesisk?s atbild?bas br?vpr?t?g?
apdro?in??ana.

Da?iem nepublic?tiem datiem netiks dotas atsauces.

Apdro?in??ana, tas raksturojums, tendences un aktu?lit?te

   Kopum?, v?rt?jot Latvijas apdro?in??anas tirgu p?d?jos gados var
teikt, ka tirgus turpina augt un sagaid?ms, ka ?? tendence tuv?ko gadu
laik? turpin?sies. Tirgus savu pies?tin?jumu v?l nav sasniedzis, ?pa?i tas
attiecin?ms uz dz?v?bas jeb uzkr?jo?o apdro?in??anu. Bez tam, komp?niju
skaits p?d?jo 2-3 gadu laik? praktiski bijis nemain?gs, kas ?auj tirgu
uzskat?t par sam?r? stabilu. Tom?r j??em v?r?, ka ES direkt?vas nosaka, ka
sabiedr?b?m var atv?rt fili?les un veikt apdro?in??anu citas dal?bvalsts
teritorij? bez sevi??as komp?nijas ar no??irtu kapit?lu izveido?anas. Tas
neap?aub?mi n?kotn? veicin?s ?rvalstu apdro?in?t?ju aktivit?tes Latvij?.
   1999.gads Latvijas tirg? ir bijis sam?r? neitr?ls, savuk?rt 1998.gad?
Latvijas apdro?in??anas tirg? ir notiku?i vair?ki b?tiski notikumi. Ar
1.septembri st?j?s sp?k? likums Par apdro?in??anas sabiedr?b?m un to
uzraudz?bu, k? ar? likums Par apdro?in??anas l?gumu. Min?tie likumi un
saska?? ar tiem pie?emtie Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas
tirgus t?l?ku att?st?bu un sak?rto?anu, k? ar? preciz?s apdro?in??anas
sabiedr?bu un apdro?in?juma ??m?ja savstarp?j?s attiec?bas.  1998.gada
1.j?lij? piln? apm?r? st?j?s sp?k? likums Par priv?tajiem pensiju fondiem
un Apdro?in??anas Uzraudz?bas inspekcija uzs?ka ?o fondu licenc??anu.
B?tisks notikums bija Latvijas Satiksmes biroja uz?em?ana Eiropas Za?o
kar?u sist?m?. Satiksmes birojs uzs?ka divpus?jo l?gumu nosl?g?anu ar Za?o
kar?u  sist?mas  dal?bvalst?m,  kas  turpm?k  Latvijas  apdro?in??anas
sabiedr?b?m ?aus  nosl?gt  starptautiskos  sauszemes  transportl?dzek?u
?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas oblig?t?s apdro?in??anas l?gumus.
   Latvij? pirm?s priv?t?s apdro?in??anas sabiedr?bas tika izveidotas
1991.gad?. Kop? t? laika apdro?in??anas tirgus ir iev?rojami stabiliz?jies
un izaudzis gan kvantitat?vi, gan kvalitat?vi, k??stot klientiem daudz
pievilc?g?ks.
   ?obr?d Latvijas apdro?in??anas sabiedr?bas ir sp?j?gas uz??m?jiem un
priv?tperson?m  pied?v?t  vispla??ko,  Eiropas  standartiem  atbilsto?u
apdro?in??anas pakalpojumu spektru. Latvijas  izdev?gais  ?eogr?fiskais
st?voklis veicina tranz?tp?rvad?jumu att?st?bu, t?d?? daudzi apdro?in?t?ji
?pa?u uzman?bu velta t?du apdro?in??anas veidu izstr?dei, kuri savienotu
Eiropas apdro?in??anas trad?cijas ar uz??m?jdarb?bas un finansu tirgus
?patn?b?m Latvij?.
   Apdro?in??ana ir valsts ekonomikas b?tiska sast?vda?a, kura  ir
pak?auta  piepras?juma-pied?v?juma  likumsakar?b?m.  Piepras?jumu  p?c
apdro?in??anas pakalpojumiem ?obr?d negat?vi ietekm? iedz?vot?ju  zem?
maks?tsp?ja un nepietiekam? inform?t?ba par apdro?in??anas  sabiedr?bu
pied?v?to pakalpojumu priek?roc?b?m. Tom?r p?d?jo gadu rezult?ti liecina
par ekonomikas atvese?o?anos un apdro?in??anas sektora att?st?bu.
   Ir ?oti svar?gi pan?kt to, lai sabiedr?ba saprastu ka apdro?in??anas
bizness da??ji nosaka sabiedr?bas stabilit?ti un tas ir atkar?gs ne tikai
no iedz?vot?ju maks?tsp?jas, bet ar? no likumdo?anas un kontrol?jo?o
strukt?ru darba. Apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?to pakalpojumu kl?sts aug
no gada uz gadu un klientiem tiek pied?v?tas visda??d?k?s iesp?jas,
visda??d?kaj?s jom?s k? var apdro?in?t visus nepiecie?amos objektus.

   Par apdro?in??anas objektu var b?t:

1. fizisko vai juridisko personu ?pa?ums;
2. fizisko vai juridisko personu mantisk?s ties?bas, intereses, saist?bas;
3. fizisko vai juridisko  personu  nemantisk?s  ties?bas,  intereses,
 saist?bas;
4. fizisko personu dz?v?ba un vesel?ba.

   Apdro?in?juma ??m?ja pr?mijas apjoms atkar?gs no apdro?in??anas veida,
summas, riska pak?pes un apdro?in??anas ilguma. Pr?mijai j?b?t t?dai, lai
t? segtu:
1. apdro?in??anas darb?bas laik? iesp?jam?s atl?dz?bas izmaksas;
2. izdevumus, izveidojot rezerves neparedz?tiem gad?jumiem, ja j?izmaks?
  apdro?in??anas atl?dz?ba p?c ilg?ka laika;
3. apdro?in??anas sabiedr?bas izdevumus alg?m, rekl?mai, ofisa uztur??anai
  un pe??as nodro?in??anai.

         R??inot pr?mijas, ?em v?r? ??dus faktorus:

1. infl?ciju, jo naudas v?rt?ba main?s un no ?odien iemaks?taj?m pr?mij?m
  n?kotn? vajadz?s izmaks?t apdro?in??anas atl?dz?bas;
2. procentu likmes;
3. izdevumus;
4. konkurenci (bie?i vien, lai palielin?tu klientu skaitu, apdro?in??anas
  sabiedr?bai j?samazina pr?miju lielums).

Lai nodarboties ar apdro?in??anas uz??m?jdarb?bu ir nepiecie?ama licence,
ko izsniedz “APDRO?IN??ANAS UZRAUDZ?BAS INSPEKCIJA”. Licenci izsniedz uz
nenoteiktu laiku un katram atsevi?kam apdro?in??anas veidam. 1. pielikum?
redzams k?das licences ir izsniegtas Latvijas apdro?in??anas sabiedr?b?m.
Apdro?in??anas tirg? dr?kst nodarboties vai ar nedz?v?bas apdro?in??anu vai
ar dz?v?bas apdro?in??anu (vajag izv?l?ties kaut ko vienu).
Personu apdro?in??anas veidi ir dz?v?bas apdro?in??ana, nelaimes gad?jumu
apdro?in??ana un vesel?bas apdro?in??ana.
Apdro?inoties, apdro?in?juma ??m?js aizpilda l?gumu
        Lai paaugstin?tu dro??bu l?gumos ir j?paredz:
1. sabiedr?bas ties?bas,
2. j?izsl?dz t?s slim?bas, kuras nevar iz?rst?t vai kuras ir gr?ti
  iz?rst?jamas,
3. stingr?kus noteikumus polises tur?t?jam,
4. j?defin? prec?zi k?dos gad?jumos tiks sa?emta atl?dz?ba,
5. p?rapdro?in?t parakst?tos l?gumus.

   Nelaimes gad?jumu un saslim?anas gad?jumos nosakot pr?mijas lielumu
?em v?r?:
1. ekonomisko valsts st?vokli,
2. m?rketinga strat??iju.
3. statistikas datus,
4. polises tur?t?ja ien?kumus,
5. str?d?jo?o un bezdarbnieku st?vokli,
6. vesel?bas st?vokli.
   Liel?ks risks, liel?ka varb?t?ba saslimt, liel?ks pr?mijas apjoms.
  Klients aizpildot l?gumu sniedz ??da veida inform?ciju [9; 6]:
1. v?rds, uzv?rds,
2. vecums, dzimums,
3. l?guma veids,
4. pr?mija,
5. alkohola lieto?anas, p?p??anas paradumi,
6. klienta ?rsta adrese,
7. slim?bu v?sture, pa?reiz?jais st?voklis,
8. ?imenes slim?bu v?sture.
  Apr??inot pr?miju ir j??em v?r? ne tikai attiec?gaj? noda?? piemin?tie
faktori, bet ar? citu apdro?in??anas sabiedr?bu  izstr?d?t?  apr??inu
sist?ma, klientu piesaist??anas veidi. Zinot vair?k inform?cijas par cit?m
sabiedr?b?m, uz??mums ir konkur?tsp?j?g?ks. Svar?gi ar? savlaic?ji veidot
uzkr?jumus un rezerves lai pasarg?tu uz??mumu no neparedz?tiem zaud?jumiem.  Nedz?v?bas apdro?in??anas tirgus (risku apdro?in??ana)


   Pr?mijas veidi nedz?v?bas apdro?in??an?: viens no viegl?k apr??in?miem
veidiem ir riska pr?mija. Riska pr?mija ir iemaksa, kura nosedz tikai
sagaid?m?s izmaksas. Riska pr?mija neietver izdevumus, komisijas naudu.
   Riska pr?mija = sagaid?mais pieteikumu bie?ums * sagaid?m?s izmaksas
uz 1 pieteikumu.

   Pr?miju nosaka ?emot v?r? iepriek??jo gadu statistikas datus.
Pieteikumu bie?umu nosaka:
|iepriek??j? gada pieteikumu   |
|skaits             |
|iepriek??j? gada poli?u skaits |


   Pr?mijas likmes noteik?ana balst?s uz datu un faktu anal?zi, it ?pa?i
pag?tnes l?gumos noteikto pr?miju lielumu un to lielumu ietekm?jo?iem
faktoriem [9; 10].
   Ja dati ir neprec?zi un neatbilsto?i, tad apr??in?t?s pr?mijas b?s
nepareizas. Piem?ram, ja pr?mijas lielums b?s noteikts p?r?k liels, tad
sabiedr?ba var zaud?t savu apdro?in??anas tirgus da?u, pazaud?t klientus.
Pe??a samazin?sies. Var rasties zaud?jumi, ja uz??mums nenosl?gs pietiekami
daudz l?gumu, lai segtu vismaz past?v?g?s izmaksas.
 Ja pr?mijas lielums ir p?r?k zems, tad pe??a samazin?sies, rad?sies lieli
zaud?jumi, netiks segtas past?v?g?s izmaksas. Lai izvair?tos no t?, tad ir
j?b?t attiec?gaj?m cenu noteik?anas metod?m un prec?zai, pareizai datu
ievad??anas sist?mai, a?entu pieredzei. Tikai t?das pras?bas var garant?t
pareizu pr?miju noteik?anu ar? n?kotn?.
Latvijas nedz?v?bas tirgus att?st?bu ped?jos ?etros gados var redz?t 2.
pielikum?.

1.1.Sauszemes transportl?dzek?u ?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas
oblig?t? apdro?in??ana [2;1].

   Apdro?in?juma n?m?js ir transportl?dzek?a ?pa?nieks vai likum?gs t?
lietot?js. L?gumu sl?dz ar jebkuru r?c?bsp?j?gu personu. L?gumu var nosl?gt
no 15 dien?m l?dz 1 gadam vai uz p?ris dien?m.
   Pr?miju nosaka atkar?b? no transportl?dzek?a veida, tipa, pieder?bas,
lieto?anas m?r?a, transportl?dzek?a piln?s masas.

           Apdro?ina pret ??da veida riskiem:

1. ce?u satiksmes negad?jumiem,
2. vesel?bai nodar?tiem zaud?jumiem cietu?ai personai,
3. mantas zaud?jumiem,
4. videi nodar?tiem zaud?jumiem.

       Apdro?in??anas pr?miju lielumu noteik?anas faktori:

1. Apdro?in??anas pr?miju samazina l?dz 50%, ja apdro?in??ana bijusi sp?k?
  12 m?ne?us pirms l?guma sl?g?anas un ?aj? laik? ?pa?nieks neizrais?ja
  ce?u satiksmes negad?jumu.
2. Apdro?in??anas pr?miju samazina  par  40  %  inval?diem.  Pr?miju
  samazin?jums nedr?kst p?rsniegt 50 % no apdro?in??anas pr?mijas lieluma.
3. Pr?miju palielina par 200 %, ja p?d?jos 12 m?ne?os pirms jauna l?guma
  sl?g?anas transportl?dzek?a ?pa?nieks izrais?jis  kaut  vienu  ce?u
  satiksmes negad?jumu,
4. par 300%, ja izrais?jis negad?jumu apreibino?u vielu iespaid?.
   Apdro?in??anas sabiedr?ba atl?dzina zaud?jumus, kuri nodar?ti tre?ajai
personai limita robe??s, p?r?jo sedz negad?juma izrais?t?js.
   Apdro?in??anas sabiedr?ba sedz vesel?bai nodar?tos zaud?jumus ??dos
apm?ros:
1. par cietu?? ?rst??anu un p?rejo?u darbnesp?ju sedz l?dz 2000 Ls par
  katru personu;
2. par darbnesp?ju palieko?u zudumu ar atbild?bas limitu pensij?m l?dz 400
  Ls katrai personai;
3. sakar? ar n?vi 400 Ls, atbild?bas limitu pensij?m 400  Ls  par
  apg?d?jamajiem.
Sabiedr?bu izmaks?t?s atl?dz?bas par  cietu??  vesel?bai  nodar?tajiem
zaud?jumiem ir maz.

1.2.Transportl?dzek?a ?pa?nieka civiltiesisk?s atbild?bas br?vpr?t?g?
apdro?in??ana.

   Notiekot  negad?jumam,  kuros  zaud?jumi  p?rsniedz  oblig?t?s
apdro?in??anas atbild?bas limitu, personai neb?s j?atmaks? virslimits.
Klients pats var izv?l?ties apdro?in??anas atbild?bas limitu, k? ar?
periodu uz k?du nosl?gt l?gumu.

            Apdro?in??anas riski: [18;1]

  1. ce?u satiksmes negad?jums – nobraucot no ce?a, apg??oties, kr?tot ,
   iebraucot bedr?;
  2. dabas katastrofa – atl?dzina zaud?jumus transporta l?dzeklim, kam
   zaud?jumi ir rad?ju?ies no zibens, v?tras, krusas, pl?du, akme?u
   nogruvumu darb?bas.
  3. ugunsgr?ks,
  4. vand?lisms,
  5. z?dz?ba.
?oti izdev?gi ir tas, ka l?gumu var p?rre?istr?t uz jaun? ?pa?nieka v?rdu,
saglab?jot iepriek??j? ?pa?nieka ties?bas, kas nav at?auts OCTA.
  Apdro?in??ana darbojas Latvijas teritorij? vai ?rpus t?s.

               Atl?dz?bas veidi:

1. tranaportl?dzek?a aizvieto?ana,
2. remontu darbu apmaksa,
3. naudas samaksa.

   Apdro?in??anas sabiedr?ba nosaka maksim?lo limitu, par k?du t? ir ar
mieru apdro?in?t, piem. AAS BALTAI maksimali pie?auts limits ir 500 000 Ls.


                                 1.1. tabula

  Atbild?bas limits atkar?b? no iemaks?tas apdro?in??anas pr?mijas AAS
                  BALTA

|Apdro?in??anas pr?mijas                       |
|Transportl?dzek?a|Atbild?bas |1 m?nesis |Katrs n?k. |1 gads   |
|veids      |limits   |      |m?nesis   |      |
|Vieglie     |2000    |      |      |25     |
|automob??i    |      |      |      |      |
|         |5000    |      |      |55     |
|         |10000   |15     |6      |75     |
|         |50000   |18     |7.2     |90     |
|         |500000   |24     |9.6     |120     |


   Atbild?bas limits tiek pied?v?ts papildus oblig?tajai apdro?in??anai.
   Piem?ram, klients apdro?in?jies uz 1 gadu, iemaks?jot apdro?in??anas
pr?miju 25 Ls v?rt?b?, vi?a viet? sedz izdevumus, kuri nep?rsniedz 2000 Ls,
iepriek? sedzot oblig?to apdro?in??anas limitu. Pr?miju likmes main?sies
atkar?b? no AAS.

1.3. Apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem transport?.

   Vad?t?ja un pasa?ieru apdro?in??ana nelaimes  gad?jumiem  paredz
atl?dz?bu izmaksu sakar? ar nelaimes gad?jumu - p?k??u, negaid?tu, no
apdro?in?t?s personas gribas neatkar?gu notikumu,  kas  apdro?in?tajai
personai rad?jis miesas boj?jumus br?d?, kad t? ir atradusies polis?
nor?d?taj? transporta l?dzekl?.
   Apdro?in??anas sabiedr?bas pied?v? apdro?in??anu nelaimes gad?jumiem
un to rad?taj?m sek?m (apdro?in?t?s personas n?ve, ?erme?a locek?a zudums,
p?rejo?a darbnesp?ja utt.), ietverot nelaimes gad?juma rad?to medic?nisko
izdevumu apdro?in??anu.
   Apdro?in?juma ??m?js var izv?l?ties apdro?in?juma summas apm?ru, no
kuras, iest?joties apdro?in??anas  gad?jumam,  saska??  ar  atl?dz?bas
noteik?anas tabulu procentu?li tiks noteikta apdro?in??anas atl?dz?ba. Ja
nelaimes gad?juma sekas nav nor?d?tas atl?dz?bas noteik?anas tabul?, tad
atl?dz?ba tiek apr??in?ta p?c p?rejo?as piln?gas darbnesp?jas perioda
ilguma, kuras c?lonis ir nelaimes gad?jums.
   Apdro?in?juma ??m?js var izv?l?ties personu  skaitu,  kas  tiks
apdro?in?ti nelaimes gad?jumam, konkr?t? transporta l?dzekl?. Apdro?in?juma
summu (maksim?lo atbild?bas apm?ru), no kuras procentu?li tiek apr??in?ta
apdro?in??anas atl?dz?ba, var izv?l?ties robe??s no 500Ls l?dz 25 000 Ls.
   Apdro?in??anas pr?mija ir atkar?ga no klienta izv?l?t?s apdro?in?juma
summas (maksim?l? atbild?bas apm?ra), k? ar? no personu skaita, kuras tiek
apdro?in?tas.
   Nelaimes gad?jums – noz?m? p?k??u, negaid?tu,  neparedz?tu,  no
apdro?in?t?s personas gribas neatkar?gu  notikumu,  kas  rada  miesas
boj?jumus, t.i. ievainojums (sists, griezts, durts), kas var komplic?ties
ar satricin?jumu, me???jumu, l?zumu utt..

1.4. Za??s kartes.

   Za?? karte ir starptautisks civiltiesisk?s atbild?bas  oblig?t?s
apdro?in??anas  l?gums,  ko  nosl?dz  Latvijas  Republikas  re?istr?ta
transpotrl?dzek?a ?pa?nieks valst?, kur? ir izveidota OCTA sist?ma un kura
ir Za?as kartes sist?mas dal?bvalsts kop? 1998. gada 1. j?lija [7;4].

   Past?v divu veidu Latvijas Za??s kartes:

1. Za?? karte, kas ir sp?k? tikai Za??s kartes sist?mas dal?bvalst?s, bet
  nav sp?k? Latvij?. Minim?lais apdro?in??anas periods ir 15 dienas. Tas ir
  izdev?gi tiem klientiem , kuri ?rzem?s uzturas neilgu laiku;
2. Za?? karte, kas ir sp?k? dal?bvalst?s un Latvij?. Paredz?tas iev?rojamas
  atlaides, ja l?gums nosl?gts uz laiku ilg?ku par 3 m?ne?iem. ??da veida
  za??s kartes ir izdev?gas, ja ir daudzk?rt j????rso Latvijas robe?a.

   Za?? karte ir motoriz?t? transporta l?dzek?a vad?t?ja civiltiesisk?s
atbild?bas apdro?in??anas polise. T? ir vad?t?ja atbild?bas apdro?in??ana
par citai personai vai t?s mantai nodar?to kait?jumu. a ?rvalst?s ir radies
ce?u satiksmes negad?jums, tad zaud?jumus apr??ina un atl?dzina t?s Za??s
kartes dal?bvalsts, kur? tas ir noticis.


                                 1.2. tabula


     Za??s kartes tarifi (Ls), kas der?gi ?rpus Latvijas robe??m

|             |15 dienas |1 m?nesis |7 m?ne?i |1 gads |
|1. |Vieglie automob.,  |23    |35    |165    |265  |
|  |kravas ma??nas,   |     |     |     |    |
|  |mikroautobusi    |     |     |     |    |
|2. |autobusi,      |65    |105    |455    |705  |
|  |mikroautobusi (virs 9|     |     |     |    |
|  |pasa?. viet?m)    |     |     |     |    |
|3. |kravas ma??nas (virs |30    |40    |216    |346  |
|  |3500 kg)       |     |     |     |    |

   ?ie dati attiec?s uz 1998 gadu. No tabulas var secin?t, ka tarifi ir
augsti, ja ?em v?r? apst?kli, ka ?rzem?s ir stingras pras?bas, apdro?ina
liel?s naudas summ?s k? ar? atl?dz?bas ir lielas sal?dzin?jum? ar Latviju.

1.5.Uz??muma apdro?in??ana.

   Iesp?jams apdro?in?t gan uzn?mumam piedero??s ?kas, pamatl?dzek?us,
ra?o?anas l?dzek?us, remonta izdevumus. [8; 77]
   Ja grib apdro?in?t ?kas un b?ves, tad var ?emt v?r? ieguld?jumus
telpu remont?, iek?telpu apdar?. Maks?jumu nosaka no ?kas tipa, tehnisk?
st?vok?a, signaliz?cijas, ugunsdro??bas sist?m?m.
   Uz??mumi parasti apdro?in?s bilances v?rt?b?; re?li t? nesedz visus
radu?os zaud?jumus, t?p?c iesaka apdro?in?ties  uz??muma  atjauno?anas
v?rt?b?. Apdro?in??anas pr?mija atkar?ga no apdro?in?juma summas, riskiem,
l?dzek?u v?rt?bas. Apdro?in??anas atl?dz?ba tiek izmaks?ta t?d? apm?r? k?ds
ir nepiecie?ams, lai veiktu atjauno?anas darbus.
   Ja uz??mums nodarbojas ar b?vniec?bu, tad tas  var  apdro?in?t
b?vlaukuma iek?rtas, tehniku, b?vdarbus. Ja veic b?vdarbus, tad procesam
piem?ro visu risku apdro?in??anas polisi, kas ietver apdro?in??anos pret
dabas stihij?m, uguns nodar?tajiem kait?jumiem, z?dz?bu, neuzman?bas sek?m
b?vdarbu veik?anas laik?. Apdro?in??anas atl?dz?ba tiek apr??in?ta t?mes
v?rt?b?, lai atk?rtoti veiktu tos b?vdarbus, kuriem nodar?ti zaud?jumi un
atjaunotu zudu?o.
   Apdro?in??an? v?lams iek?aut apdro?in??anu pret ugunsgr?kiem, jo p?c
statistikas datiem ugunsgr?ki ir visbie??k notiku?i  ra?o?anas  ?k?s,
dz?vojamos sektoros. Aizdeg?an?s iemesli ir sekojo?i – elektroniskie,
neuzman?ga apie?an?s ar uguni, ?aunpr?t?ga dedzin??ana.
   Daudzi uz??mumi, kuriem ir lieli ra?o?anas cehi un kuri nodarbojas ar
ra?o?anu ir izdev?gi izmantot komplekso apdro?in??anas polisi.

1.6. Uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas apdro?in??ana.

   Uz??m?jiem  tiek  pied?v?ts  papildus  ?pa?uma  apdro?in??anai
apdro?in?ties pret ?pa?uma apdro?in??anas risku izrais?tiem zaud?jumiem
uz??muma pe???, kas radu?ies uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas period?, t. sk.
apdro?in?t?js sedz ?aj? period? izmaks?t?s darbinieku algas un uz??muma
past?v?g?s izmaksas. ?? apdro?in??ana paredz zaud?jumu atl?dz?bu l?dz
uz??m?jdarb?bas  p?rtrauk?anas  perioda  beig?m,  t.i.,   piln?gai
uz??m?jdarb?bas atjauno?anai vai l?dz polis? noteiktam termi?am, atkar?b?
no t?, kur? notikums iest?jas pirmais. Oblig?ta pras?ba pie uz??m?jdarb?bas
p?rtrauk?anas apdro?in??anas ir ?pa?uma apdro?in??ana. ??s apdro?in??anas
izpratn? sekojo?as ?pa?uma apdro?in??anas risku grupas  var  izrais?t
uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anu: ugunsgr?ka rad?tie boj?jumi, v?tras, krusas,
pl?du rad?tie zaud?jumi, in?enierkomunik?ciju av?rijas, ?dens  rad?tie
boj?jumi, z?dz?ba un laup??ana. Apdro?in?juma summa tiek apr??in?ta, izejot
no eso?ajiem finansu datiem, ?emot v?r? uz??muma att?st?bas tendences un
prognozes. Apdro?in??anas pr?miju apr??ina no apdro?in?juma summas, ?emot
v?r? klienta izv?l?tos ?pa?uma apdro?in??anas riskus, attiec?go telpu un
?ku st?vokli, signaliz?cijas  sist?mu  esam?bu  u.tml.  Apdro?in??anas
atl?dz?ba tiek apr??in?ta par uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas periodu, ?emot
v?r? ietaup?t?s izmaksas. Apdro?in??anas atl?dz?ba var iek?aut ar? papildus
izmaksas, kas saist?tas ar  uz??m?jdarb?bas  turpin??anu  vai  atr?ku
atjauno?anu.2. Dz?v?bas apdro?in??anas tirgus


   Dz?v?bas apdro?in??ana ir viens no pieprasit?kiem apdro?in??anas
veidiem. ?odienas Latvijas dz?v?bas apdro?in??anas tirgus st?vokli, un tas
p?d?jo gadu statistiku var redz?t 3. pielikum?.
Nosl?dzot l?gumu par dz?v?bas apdro?in??anu var paredz?t, ka, iest?joties
apdro?in??anas gad?jumam, apdro?in?t?js izmaks? apdro?in?juma summu vai
citu apdro?in??anas l?gum? paredz?to summu, kuras apm?rs ir noteikts,
sl?dzot  apdro?in??anas  l?gumu.  ??dos  gad?jumos  netiek  piem?rots
kompens?cijas  princips.  Personu  apdro?in??an?,  iz?emot  dz?v?bas
apdro?in??anu, l?gumsl?dz?jas puses apdro?in??anas l?gum? var vienoties par
kompens?cijas principa piem?ro?anu apdro?in??anas atl?dz?bas izmaks?.
Apdro?in?tajam ir ties?bas dz?v?bas un nelaimes gad?jumu apdro?in??anas
l?gumos nor?d?t vienu vai vair?kas personas — labuma guv?jus, kas sa?ems
apdro?in??anas atl?dz?bu apdro?in?t? n?ves gad?jum?, k? ar? aizst?t ??s
personas ar cit?m person?m apdro?in??anas l?guma darb?bas laik?.

   Ja ir augsts nelaimes , saslim?anas vai citu gad?jumu skaits, tad
attiec?gi pieaug izdevumi, pr?miju likme palielin?s, bet ja ir zems
apdro?in??anas notikumu skaits, tad izmaksas samazin?s un pr?miju likme
samazin?s.

   Bruto pr?mijas apr??in??ana [9;14 ]. Par pamatu  ??s  pr?mijas
apr??in??anai ??m v?r?:
   1. riska pr?miju,
   2. izdevumus (uz katru polisi, past?v?g?s izmaksas, u.c. izmaksas),
   3. komisijas naudu,
   4. neparedz?to apst?k?u ietekmi,
   5. invest?ciju ien?kumus.
          Bruto pr?mija = riska pr?mija+ izdevumi

           Risku veidi dz?v?bas apdro?in??an?

                  [9;1].

1. notiek nelaimes gad?jums, sabiedr?bai j?atmaks? vair?k nek? t? bija
  pl?nojusi,
2. palielin?s cenas medic?nas pakalpojumiem,
3. izmai?as likumdo?an?,
4. konkurenti samazina pr?mijas lielumu,
5. izmain?s statistikas dati, palielin?s negad?jumu skaits,
6. medic?nas zin?tnes att?st?ba, palielin?s sabiedr?bas izdevumus,
7. jaunas slim?bas,
8. izmai?as apdro?in??anas politik?,
9. jaunas apr??in??anas metodes, jauni pakalpojumi.

2.1. Vesel?bas apdro?in??ana.


   Pasaul? medic?na ir viena no d?rg?kaj?m un dinamisk?kaj?m nozar?m. Ar?
Latvij? notiek medic?nas pakalpojumu sad?rdzin??an?s. Palielin?s modernu
medic?nisko aparat?ru ieg?des un uztur??anas izmaksas. Valsts bud?eta
l?dzek?i nesp?j nosegt pieaugo??s izmaksas, veidojas l?dzek?u tr?kums un
palielin?s t? izmaksu da?a, kas j?sedz pa?am pakalpojuma ??m?jam.

   Apdro?in??anas sabiedr?bas iedz?vot?jiem un to darba dev?jiem s?ka
pied?v?t  vesel?bas  apdro?in??anas  pakalpojumus.  ?is  vesel?bas
apdro?in??anas pied?v?jums ir izstr?d?ts t?, lai  aptvertu  to  visu
medic?nisk?s apr?pes pakalpojumu loku, kas b?tisks darba  dev?jam  -
profilaktisk?s apskates, vakcin?cijas,  medic?nisk?  apskate  jau  p?c
apdro?in??anas l?guma nosl?g?anas (iepaz??an?s ar izv?l?to ?imenes ?rstu un
vesel?bas p?rbaude), neatliekam? medic?nisk?  pal?dz?ba,  medic?niskais
transports, diagnostikas un ?rstniec?bas pas?kumi doktor?tos un medic?nas
centros, oper?cijas, paaugstin?ta komforta apst?k?i stacion?ros, atlaides
zob?rstniec?bai, apmaks?tas sporta nodarb?bas peldbaseinos un trena?ieru
z?l?s, darbinieku ?imenes locek?u vesel?bas apdro?in??ana.

   No darba ??m?ju puses ir svar?gi, lai darba dev?js nodro?in?tu t?das
soci?l?s garantijas, k? vesel?bas apdro?in??ana. Turkl?t ar? darba dev?ji
arvien bie??k p?rliecin?s par to, ka izdev?g?k ir laikus par?p?ties par
savu darbinieku vesel?bu.
   Vesel?bas apdro?in??ana ir br?vpr?t?ga apdro?in??ana, paredzot segt
maks?jumus par apdro?in?tiem sniegtajiem ?rstnieciskajiem pakalpojumiem,
kurus nenodro?ina valsts no oblig?t?s vesel?bas apdro?in??anas l?dzek?iem.
Atbilsto?i katras polises v?rt?bai tiek atbilsto?i segti klienta izdevumi
[17;1].
   Piem?ram apdro?inoties un iemaks?jot  pr?miju  500  Ls  v?rt?b?
apdro?in??anas sabiedr?ba apmaks?s pilnu vesel?bas apr?pi ?rst?joties pie
?imenes  ?rsta  ambulator?  ?rstniec?bas  iest?d?,  kurai  ir  j?b?t
l?gumattiec?b?s ar apdro?in??anas sabiedr?bu, AAS apmaks?s ambulatoros
medic?niskos maksas  pakalpojumus, z??u  ieg?di.  Polis?  paredz  ar?
pakalpojumus, kuri netiks apmaks?ti.
   Ja klients apdro?in?s, tad tiks apmaks?ti ??di pakalpojumi:
 . pacienta iemaksa polikl?nik?,
 . ?rst??an?s stacion?r?,
 . ?rsta m?jas viz?te,
 . pl?nveida oper?cijas,
 . injekcijas, proced?ra, izzi?as,
 . vakc?nas,
 . med. ieg?de,
 . zob?rstniec?ba.
Atmaks??anas lielums ir atkar?gs no polises gada cenas.
   Apdro?inoties klientam ir iesp?jams sa?emt daudzus  medic?niskos
pakalpojumus l?t?k, kas ir diezgan izdev?gi gan pa?am klientam, gan
?rstniec?bas iest?dei.
   Citas apdro?in??anas sabiedr?bas pied?v? apdro?in?ties pret nelaimes
gad?jumiem, ievainojumiem, apsald?jumiem, apdegumiem, saind??anos, pret
p?rejo?u vai palieko?u darba sp?ju zudumu.

2.2. ?rstu profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana.

   Tas ir veids k? ikviens ?rsts var apdro?in?t iesp?jamos zaud?jumus,
kas var rasties tre?ai personai sakar? ar k??dainu profesion?lo darb?bu
[7;3].
   Saska?? ar likumu “ Par prakses ?rstiem” (st?jas sp?k? ar 1997. gada
22. maiju), profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana ir oblig?ta prakses
?rstiem, 1998. gad? minim?l? apdro?in??anas summa bija 1000 Ls, ta?u
br?vpr?t?gi var apdro?in?ties jebkur? sertific?ts speci?lists.
   Var apdro?in?t savu profesion?lo atbild?bu, ar? prakses ?rsta  vad?b?
str?d?jo?o nesertific?to ?rstu profesion?lo  atbild?bu.  Apdro?in??anas
sabiedr?ba atl?dzina zaud?jumus pacientam, ekspert??u  izdevumus,  kas
saist?ti ar pretenzijas izskat??anu, ?rstniec?bas personas izdevumus.
   Maksa par apdro?in??anu ir atkar?ga no t? pie k?das riska grupas
konkr?t?s specialit?tes ?rsts pieder. Apdro?in??anas pr?miju iemaksas nav
augstas, piem?ram, ja klients v?las apdro?in?t savu profesion?lo atbild?bu
1000 Ls apm?r?, tad pr?mija ir 20 Ls.

2.3. Nelaimes gad?jumu apdro?in??ana.

   Neviens nav piln?b? pasarg?ts no da??diem nelaimes gad?jumiem, kas
ikdienas neparedz?ti var notikt gan darb?, gan atp?t?. Nelaimes gad?jumu
apdro?in??ana ir veids, kas tiek pied?v?ts gan priv?tperson?m, gan ar?
uz??mumiem, un paredz atl?dz?bu par nelaimes gad?jumu rezult?t? ieg?taj?m
traum?m, invalidit?ti vai n?vi. Apdro?in??anas sabiedr?bas pied?v?
klientiem iesp?ju pa?am izv?l?ties nepiecie?amo teritorijas segumu. Tas var
b?t gan Baltijas valstis, gan Eiropa, gan ar? visa pasaule.

            Apdro?in??ana neattiecas uz:

   1. nelaimes gad?jumiem, kuru tie?s vai netie?s c?lonis ir kar? vai
    kuri notiku?i iek??ju nek?rt?bu rezult?t?,
   2. kodolener?ijas tie?as vai netie?as iedarb?bas rezult?t?,
   3. apstarojumi,
   4. saind??an?s.

   Ja nelaimes gad?juma br?d? apdro?in?tais ir sasniedzis pensijas
vecumu, tad apdro?in??anas atl?dz?ba tiek izmaks?ta pensijas veid?.
Apdro?in??anas atl?dz?bas apm?rs ir atkar?gs no nelaimes gad?juma
specifikas. Ja nelaimes gad?jums ir rad?jis kait?jumu vair?k?m fizisk?m
person?m, tad izmaks?jam? summa nedr?kst p?rsniegt 100% no atl?dz?bas
summas. Ja uz nelaimes gad?juma rezult?t? kait?jumu vesel?bai atst?ju?as
savu ietekmi agr?k?s slim?bas, tad apdro?in??anas atl?dz?ba tiek attiec?gi
samazin?ta, ja ?? da?a vismaz sast?da 25% . Ja p?c nelaimes gad?juma
iest??an?s nav izpild?ti visi pien?kumi, kuri ir attiecin?mi uz
apdro?in?juma ??m?ju, tad apdro?in?t?js ir atbr?vots no atl?dz?bas
izmaksas. Medic?nisk?s izmaksas, kas radu??s apdro?in?tajam, lai pamatotu
ties?bas piepras?t atl?dz?bu, sedz apdro?in?t?js.

2.4. Ce?ojumu medic?nisk? apdro?in??ana.


   Dodoties ?rzemju ce?ojum?, ir izdev?gi apdro?in?t iesp?jamos izdevumus
par neatliekamiem medic?niskiem pakalpojumiem p?k??as saslim?anas vai
traumas rezult?t?, k? ar? izdevumus par repatri?ciju. Ce?ojumu medic?nisk?
apdro?in??ana ir oblig?ta, dodoties uz V?ciju, Franciju, Sp?niju,
Portug?li, Be??iju, N?derlandi un Luksemburgu. Apdro?in??ana sedz
sapr?t?gus nepl?notus izdevumus par viesn?cas numura apmaksu, gaisa
sanit?r? transporta ?ri, k? ar? izdevumus par mirst?go atlieku
transport??anu uz past?v?go dz?ves vietu. Par atbilsto?u papildus samaksu
ir iesp?jams apdro?in?ties akt?v?s atp?tas laik? – k?pjot kalnos, sl?pojot,
braucot ar velosip?du utt. Var ieteikt papildus apdro?in?ties nelaimes
gad?jumam, kad tiek atl?dzin?ts par palieko?u invalidit?ti. Apdro?in??anas
summa uz Eiropas valst?m ir 60 000 ASV dol?ru, bet uz ASV un Kan?du –
100 000 ASV dol?ru. Dodoties uz valst?m, kur ce?ojumu medic?nisk?
apdro?in??ana nav oblig?ta, ir iesp?jams ieg?d?ties polises par
apdro?in?juma summu 10 000 ASV dol?ru un 25 000 ASV dol?ru.


  ?pa?uma apdro?in??ana


   Sasniedzot noteiktu ekonomisk?s att?st?bas l?meni, aizvien liel?ka
uzman?ba tiek piev?rsta ieguld?jumu veidam un to dro??bai. ?pa?ums ir tas,
kas rada iesp?jas gan peln?t, gan baud?t sava darba aug?us, t? ir viena no
labkl?j?bas paz?m?m un ar? garantij?m.

   Apdro?in??anas sabiedr?bas uz?emas saist?bas atl?dzin?t zaud?jumus, ko
apdro?in?tajam ?pa?umam rad?ju?i ugunsgr?ks, dabas stihija (zibens, v?tra,
krusa, pl?di), eksplozija, ?dens nopl?de, z?dz?ba, laup??ana, vand?lisms.